بر اساس نویسندگان

ا

ب

  • بخشی زاده، حسن [1] دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ج

خ

  • خیاطی، حسن [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

د

ر

  • راودراد، اعظم [1] استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ش

  • شیخ مهدی، علی [1] عضو هیات علمی گروه سینما و انیمیشن،دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.

ص

  • صالحی، صادق [1] دانشیار جامعه‌شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

ع

  • علی خانی، زهره [1] دکتری علوم ارتباطات اجتماعی؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

غ

  • غفاری، غلامرضا [1] دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • غلامی، فرزاد [1] دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ف

  • فکوهی، ناصر [1] استاد مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

م

ن

  • نقابی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سینما ، گروه انیمیشن و سینما، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس،ایران.