نویسنده = ������������ ��������
تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 221-205

doi.org/10.34785/J016.2022.035

اعظم رقیمی؛ محمد حسین پوریانی؛ علیرضا محسنی تبریزی