نویسنده = آقابزرگی زاده، شیوا
بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 24-47

مهران سهراب زاده؛ اسداله بابایی فرد؛ شیوا آقابزرگی زاده