نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد ارمکی، مرضیه خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 97-112]
 • آژند، یعقوب تحلیل معنایی نقوش ویژه سفالینه‌های هزاره‌های سوم تا چهارم ق.م. فرهنگ موسیان (با اتکاءِ بر جهان‌نگری و باورهای اجتماعی_فرهنگی مردمان پیش از تاریخ) [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • آقابابایی، احسان تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 55-70]

ا

 • ادهمی، عبدالرضا بررسی جامعه شناختیِ عوامل مؤثّر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان های جوانرود و روانسر) [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • ایزدی جیران، اصغر تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 127-146]
 • اسمعیل زاد، علیرضا تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 29-44]
 • امیدی، میلاد خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 97-112]
 • امیری، نادر مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • امیریان دوست، شاهرخ تحلیل معنایی نقوش ویژه سفالینه‌های هزاره‌های سوم تا چهارم ق.م. فرهنگ موسیان (با اتکاءِ بر جهان‌نگری و باورهای اجتماعی_فرهنگی مردمان پیش از تاریخ) [دوره 5، شماره 3، 1402]

ب

 • بلالی اسکویی، آزیتا نسبت فرم و هندسه تزییناتِ آجریِ جداره‌های حیاط اندرونیِ خانه‌های نیمه دومِ حکومتِ قاجار در تبریز با وضعیت معیشتی مالکین [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • بهیان، شاپور تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 76-89]
 • بهمنی، سجاد مردم نگاری چندمیدانه اثرگذاری گسترش کرونا بر مناسک عزا (میدان مطالعه: ساکنین زاگرس جنوبی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]
 • بوداقی، علی مردم نگاری چندمیدانه اثرگذاری گسترش کرونا بر مناسک عزا (میدان مطالعه: ساکنین زاگرس جنوبی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]

پ

 • پاکدامن، یوسف هنر مهاجرت در مجسمه‌سازی معاصر ایران (مطالعه موردی آثارهنری تندیس‌گران پناهندة ‌آذربایجان ‌روسیه) [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • پاکزاد، ناهید پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • پیری، صدیقه فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 109-126]
 • پیراوی ونک، مرضیه نقد نورمن برایسون بر روش های فرمالیستی و بازنمایانه در تحلیل نقاشی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 71-84]
 • پوستین چی، زهره بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 147-170]

ت

 • توفیق فارس، هه وار بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 90-108]

ج

 • جعفری وحید، زهره تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • جمالی، یحیی نسبت فرم و هندسه تزییناتِ آجریِ جداره‌های حیاط اندرونیِ خانه‌های نیمه دومِ حکومتِ قاجار در تبریز با وضعیت معیشتی مالکین [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • جهانگیری، جهانگیر زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]
 • جهانگیری، مسعود تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 29-44]

ح

 • حیدری، آرمان واکاوی کیفیت فعالیت موسیقیایی زنان با رویکرد نظریۀ داده بنیاد (مورد مطالعه: زنان مشارکت کننده در کلاس‌های موسیقی شهر برازجان) [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • حسینی، سید رضا برساخت اجتماعی سرکوب مخالفان در دوره داریوش اول (خوانشی از نقش برجسته بیستون بر اساس نظریه پانوفسکی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 84-96]
 • حسینی، محمدرضا مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • حسینی ده میری، سید محمود تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 76-89]
 • حسین زاده، ابوالحسن تحلیل نشانه شناختیِ گفتمانی سینمای سورئالیستی ایران؛ مورد مطالعه: فیلم های هامون و خانه ای روی آب [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]

خ

 • خانمحمدی، علی هنر مهاجرت در مجسمه‌سازی معاصر ایران (مطالعه موردی آثارهنری تندیس‌گران پناهندة ‌آذربایجان ‌روسیه) [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • خزاعی، رضا برساخت اجتماعی سرکوب مخالفان در دوره داریوش اول (خوانشی از نقش برجسته بیستون بر اساس نظریه پانوفسکی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 84-96]
 • خویی، مهسا پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1402]

د

 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • داوودی رکن آبادی، ابوالفضل تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 76-89]
 • دستوره، کاوه زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]

ر

 • ریاحی، محمد اسماعیل تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • رهایی، امید خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 97-112]
 • رهبرنیا، زهرا تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 127-146]
 • روشنی، میثم ضرورت شکل‌گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • رئیسی، نرجس واکاوی کیفیت فعالیت موسیقیایی زنان با رویکرد نظریۀ داده بنیاد (مورد مطالعه: زنان مشارکت کننده در کلاس‌های موسیقی شهر برازجان) [دوره 5، شماره 3، 1402]

ز

س

 • سینائی، بهداد بررسی تأثیرشاخصه‌های معماری اسلامی بر ارزش‌های تعالی بخش انسان [دوره 5، شماره 3، 1402]

ش

 • شافعی، ئه سرین بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 36-54]
 • شاکری خوئی، احسان تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 29-44]
 • شاهرودی، فاطمه علل گسست فرهنگ شنیداری موسیقی از اصالت های فرهنگی و هنری در ایران از دوره ناصری تا پهلوی اول [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 133-148]
 • شریف زاده، محمد رضا پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • شریف‌زاده، رحمان تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 127-146]
 • شفیعیون، حوری کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 19-35]
 • شهبازی، مظفرالدین الگوهای ارتباط عاطفی زنان به عنوان قهرمان پروبلماتیک در فضای عمومی (بر اساس رمان های شهرنوش پارسی پور) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 113-132]

ص

 • صادقی ده چشمه، ستار مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد [دوره 5، شماره 3، 1402]

ع

 • عربی، علی مردم نگاری چندمیدانه اثرگذاری گسترش کرونا بر مناسک عزا (میدان مطالعه: ساکنین زاگرس جنوبی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]
 • علیوردی نیا، اکبر تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402]

غ

 • غلامی، بهمن فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 109-126]

ف

 • فیاض، ابراهیم تحلیل نشانه شناختیِ گفتمانی سینمای سورئالیستی ایران؛ مورد مطالعه: فیلم های هامون و خانه ای روی آب [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • فاضلی، شهرام بررسی جامعه شناختیِ عوامل مؤثّر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان های جوانرود و روانسر) [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • فاطمی، فاطمه السادات تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 55-70]
 • فرجیان، افسانه نسبت فرم و هندسه تزییناتِ آجریِ جداره‌های حیاط اندرونیِ خانه‌های نیمه دومِ حکومتِ قاجار در تبریز با وضعیت معیشتی مالکین [دوره 5، شماره 3، 1402]

ق

 • قاسمی، یارمحمد فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 109-126]
 • قاسمی، وحید تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 55-70]
 • قلی پور، سیاوش مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]

ک

 • کاروانی، عبدالطیف تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • کاظمی، سمیه تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 127-146]
 • کاوه، مهدی تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • کبیری، افشار بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 36-54]
 • کشاورز افشار، مهدی ضرورت شکل‌گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 3، 1402]

گ

 • گودرزی، امین مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد [دوره 5، شماره 3، 1402]

م

 • مبینی شورستانی، محمد خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 16-28]
 • متقی، ابراهیم بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 147-170]
 • محمدی، شهرام بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 90-108]
 • محمدی، فاطمه بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 147-170]
 • مختاری، مریم واکاوی کیفیت فعالیت موسیقیایی زنان با رویکرد نظریۀ داده بنیاد (مورد مطالعه: زنان مشارکت کننده در کلاس‌های موسیقی شهر برازجان) [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • مرادی، زهرا الگوهای ارتباط عاطفی زنان به عنوان قهرمان پروبلماتیک در فضای عمومی (بر اساس رمان های شهرنوش پارسی پور) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 113-132]
 • مرتضوی، سید رحمان تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 76-89]
 • میرزایی، روزبه علل گسست فرهنگ شنیداری موسیقی از اصالت های فرهنگی و هنری در ایران از دوره ناصری تا پهلوی اول [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 133-148]
 • معصومی راد، رضا الگوهای ارتباط عاطفی زنان به عنوان قهرمان پروبلماتیک در فضای عمومی (بر اساس رمان های شهرنوش پارسی پور) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 113-132]
 • مهدوی، هایده مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • موحد، مجید زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]

ن

 • نادری، احمد تحلیل نشانه شناختیِ گفتمانی سینمای سورئالیستی ایران؛ مورد مطالعه: فیلم های هامون و خانه ای روی آب [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • نیازی، محسن مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • نصیری، شیدا نقد نورمن برایسون بر روش های فرمالیستی و بازنمایانه در تحلیل نقاشی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 71-84]
 • نظام محله، زهره تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • نیکزاده، حمید بررسی تأثیرشاخصه‌های معماری اسلامی بر ارزش‌های تعالی بخش انسان [دوره 5، شماره 3، 1402]
 • نوری، هادی خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 16-28]
 • نوروزی، فیض الله بررسی جامعه شناختیِ عوامل مؤثّر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان های جوانرود و روانسر) [دوره 5، شماره 3، 1402]

ه

 • هدایت، عثمان زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]

ی

 • یوسفوند، سامان تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]