شماره‌های پیشین نشریه

 

   قصد و مشی اصلی فصلنامۀ جامعه­شناسی فرهنگ و هنر تحلیل و تفسیر مسایل، پدیدارها و نمودگارهای فرهنگی و هنری به شیوه­ای علمی و با اتکا به مطالعات تجربی است. این نشریه ضمن پایبندی کامل به معیارها و چارچوبهای علمی اولویت ارزیابی و انتشار را مقالاتی خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزۀ مزبور برخوردار باشند. پرواضح است که فرهنگ و هنر حوزه میان رشته ای است که تلاشهای جامعه‌شناسان، انسان شناسان، محققان توسعه، اصحاب مطالعات فرهنگی و ارتباطات، و دیگر رشته‌های مشابه را پوشش می دهد. فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر، که براساس مجوز شماره 86014 در تاریخ 2/ 10/ 1398 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار گرفته است، در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-147 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه کردستان

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه