اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جمال محمدی

جامعه شناسی فرهنگ عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

m.jamal8atgmail.com

سردبیر

حلیمه عنایت

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

henayatatgmail.com

جانشین سردبیر

حسین دانش مهر

جامعه شناسی توسعه عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

hdaneshmehratyahoo.com

دبیر تخصصی

کمال خالق پناه

جامعه شناسی فرهنگی عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه کردستان

kkhaeghpanahatyahoo.com

مدیر داخلی

انور محمدی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

anvarmohamadiatgmail.com
09106803283

اعضای هیات تحریریه

محمد توکل

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

mtavakolatut.ac.ir

ناصر فکوهی

انسان شناسی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران

nfakohiatut.ac.ir

حلیمه عنایت

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

henayatatshirazu.ac.ir

وحید قاسمی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

v.ghasemiat1tr.ui.ac.ir

جمال محمدی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان

m.jamal8atgmail.com

امید قادرزاده

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان

ogh1355atgmail.com

پارسا یعقوبی جنبه سرایی

ادبیات فارسی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

p.yaghoobiatuok.ac.ir