نویسنده = ������������������������ ������ ��������
سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 130-109

علی اصغر فیروزجاییان؛ نازنین فرزام