داوران

هیئت تحریریه نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر از همه داوران محترم بخاطر صرف وقت، دقت نظر و  اهتمام در ارزیابی مقالات این نشریه، کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی ایار جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
الناز ابی زاده گروه معماری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران
جمال احمدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد سنندج
فاطمه احمدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه لایپزیک
ذوالفقار احمدی اوندی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشید احمد رش استادیار جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان
محسن آرامش پور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی
مرضیه آزاد ارمکی گروه معماری دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه شهید رجایی
اصغر ایزدی جیران استادیار مردم شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
خدیجه اسدی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
هومان اسعدی گروه موسیقی،‌ دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
سیده راضیه یاسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سید مهدی اعتمادی فرد عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
احسان آقابابایی استادیار گروه جامعه شناسی دنشگاه اصفهان
شیوا آقابزرگی زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه کاشان
اکرم اکبریان جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استاد دانشگاه شاهین شهر
حمدالله اکوانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج
لقمان امامقلی دانشگاه
میلاد امیدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
نادر امیری گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
شاهرخ امیریان دوست جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه تهران
سعیده امینی دانشگاه علامه طباطبایی
لاله آهنی هیات علمی دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
اسداله بابایی فرد جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه کاشان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کاشان، ایران.
قدسی بیات جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده علوم ارتباطات
معصومه باقری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
بهمن باینگانی گروه جامعه شناسی دانشگاه گلستان
عبدالله بیچرانلو عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران
حسن بخشی زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو گروه بررسی مسائل اجتماعی، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی
کیوان بلندهمتان گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
مسعود بیننده پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان
شاپور بهیان گروه علوم اجتماعی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران
سید صمد بهشتی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم یاسوج - دانشگاه یاسوج- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
داریوش بوستانی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه پیری دانشگاه علامه طباطبائی
شیوا پروائی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه تهران
ستار پروین دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
آزاده پشوتنی زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگردی
عباس تقی پور گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
علی تقوائی نیا جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیأت علمی، بخش روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
جهانگیر جهانگیری استاد جامعه شناسی شیراز
مهناز جوکاری پژوهشگر پسادکتری ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
بهروز چمن آرا گروه ادبیات کردی دانشگاه کردستان
محمدرضا حاجی آقابابائی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
حمید حاصلی گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فاتح حبیبی گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
فؤاد حبیبی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
آرمان حیدری استادیار و عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
سیدعبدالرضا حسینی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مریم حسینی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.
محمدعثمان حسین بر جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
هیوا حسن پور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
مهدی حسین زاده فرمی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم/ هیات علمی/ مدیر گروه مطالعات اجتماعی
مجید حسینی نثار جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم مدرس- موسسه آموزش عالی کوشیار- رشت- ایران
محمد حقممرادی دکتری جامعه شناسی
عبدالله حمیدزاده دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، ایران، تهران
احسان حمیدی زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم بخش جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دنشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی خاکسار  استادیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کمال خالق پناه استادیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان
سعید خانی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
غلامرضا خوش فر گروه جامعه شناسی و ارتباطات دانشگاه گلستان
حسین دانش مهر دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
احمد دراهکی دانشگاه علامه طباطبایی
حمید دهقانپور دکتری پژوهش هنر، عضو هئیت علمی دانشگاه هنر تهران، ایران، تهران
راضیه رایان پور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
اعظم راودراد جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ولی رستمعلی زاده عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور
علی رشیدپور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استاد دانشگاه خوراسگان
زهرا رضایی نسب جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
پرنیا رضی پور علوم اجتماعی .دانشگاه ازاد تهران مرکزی .تهران. ایران
مریم رفعت جاه گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
امید رهایی استادیار، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
زهرا رهبرنیا دانشکدۀ هنر دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علی روحانی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه سینما، دانشکده‌ی سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
علی روحانی دانشگاه یزد بخش جامعه شناسی و رفاه اجتماعی
بهروز روستاخیز استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
مرتضی سالمی قمصری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی و دستیار سردبیر دو فصلنامه ی دانشهای بومی ایران.
بهروز سپیدنامه جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
بختیار سجادی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سمانه سادات سدیدپور دانشگاه خوارزمی
سعید سلطانی بهرام جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی، دانشگاه ارومیه
مجید سلیمانی ساسانی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه علوم ارتباطات دانشگاه تهران، ایران
نادر شایگان فر جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشکدۀ پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
ملیحه شیانی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
احسان شاه قاسمی استادیار گروه علوم ارتباطلات دانشگاه تهران
فریبا شریفیان جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم Ministry of Cultural Heritage and Tourism, Intersection of Yadegare Imam and Azadi Street
محمدحسین شریفی ساعی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
سمیه سادات شفیعی دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا صیاد گروه سینما، دانشکده‌ی سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
صادق صالحی گروه جامعه شناسی دانشگاه بابلسر
محسن صفاریان جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم هیات علمی دانشگاه پیام نور
صدرالدین طاهری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیأت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.
محمد عباس زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه تبریز
عادل عبدالهی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
فردین علیخواه جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
محمدباقر علیزاده اقدم جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز
محمدرضا عمادی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه هنر اصفهان
موسی‌الرضا غربی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
مهرنوش غضنفری معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس
فرزاد غلامی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محمدرضا غلامی استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان
یاسمن فرهنگ پور گروه تاریخ هنر، دانشکده هنر، دانشگاه فلورانس، ایتالیا
علی اصغر فیروزجاییان گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران
مجید فوادیان گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
یارمحمد قاسمی استاد تمام گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
سمیه قدیم زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشگاه ارومیه
سیاوش قلی پور استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
مجید قورچی بیگی دانشگاه خوارزمی
مهدی کاوه دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
بیان کریمی دانشگاه کردستان
جلیل کریمی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
علیرضا کریمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
مهدی کشاورز افشار جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه پژوهش و تاریخ هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مجید کفایی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
مسعود کوثری گروه علوم ارتباطات، دانشگاه تهران
سعیده گروسی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استاد دانشگاه شهیدباهنرکرمان
رسول محسن زاده مردم شناسی، دانشگاه تهران،
جمال محمدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
فردین محمدی دبیر آموزش و پرورش
مهدی محمدزاده دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حسین محمد زاده استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
نجات محمدی فر جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران.
رامین مرادی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج
همایون مرادخانی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدرضا مریدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه هنر تهران
طاهره میرهاشمی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه اراک.
سید هاشم موسوی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار/ علوم اجتماعی/ دانشکده علوم انسانی/دانشگاه گیلان/ رشت/ ایران
اصغر مولائی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم tabriz-tabriz art university-architecture faculty- maghsoodieh street-asghar molaei
فواد مولودی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار زبان و ادبیات فرسی پژوهشکده سمت
سید حسین نبوی استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
زهره نجفی اصل استادیار گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
شیدا نصیری دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان
روح اله نصرتی استادیار مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علیرضا نیکوئی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه گیلان
هادی نوری گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
عثمان هدایت دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز
ابوعلی وداد هیر جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران
سامان یوسفوند پژوهشگر