فرایند پذیرش مقالات

ارزیابی اولیه مقاله توسط کارشناس نشریه که می تواند منجر به یکی از نتایج زیر شود:

  • ارسال مقاله به سردبیر
  • عدم پذیرش مقاله به دلیل عدم انطباق ساختاری، محتوایی و روش‌شناختی
  • درخواست اصلاح مقاله بر اساس ساختار مقاله علمی – پژوهشی مورد تائید قبل از ارسال به سردبیر (این به معنای پذیرش مقاله نیست و در صورت عدم پاسخ‌گویی نویسندگان به این درخواست مقاله وارد فرایند داوری نمی‌شود،)

ارزیابی مقاله‌های ارسال شده برای سردبیر توسط هیات تحریریه

  • در این مرحله یا مقاله رد می شود یا دو داور برای آن تعیین می گردد.

در صورت ارسال مقاله برای داوران، نتایج زیر محتمل است:

  • پذیرش کامل یا پذیرش مقاله به شرط اصلاحات توسط هر دو داور
  • رد مقاله توسط هر دو داور
  • در صورت رد مقاله توسط یک داور و پذیرش داور دیگر، مقاله برای داور سوم ارسال می شود که نظر او تعیین کننده خواهد بود.
  • اگر داوران اصلاحات جزیی خواسته باشند، مقاله پس از انجام اصلاحات پذیرفته می شود.
  • اگر داوران اصلاحات اساسی خواسته باشند مقاله پس از انجام اصلاحات مجددا داوری خواهد شد.

ارسال نامه اصلاحات به نویسندگان شامل نظر داوران و نشریه

ارزیابی اصلاحات انجام‌شده توسط سردبیر (گزینه پذیرش با اصلاحات)

ارزیابی اصلاحات توسط داوران و رد یا پذیرش مقاله (گزینه اصلاحات اساسی)

ارسال نامه عدم پذیرش در صورت عدم تائید داوران

ارسال نامه پذیرش

ویرایش علمی و نگارشی مقاله و چکیده های فارسی و انگلیسی (در صورت لزوم ارسال نامه اصلاحات نهایی به نویسنده)

صفحه‌بندی نشریه

بارگذاری مقالات در سایت مجله

طراحی جلد

ارسال نشریه به چاپخانه برای چاپ