پروانه انتشار فصلنامه

براساس مجوز شماره 86014 در تاریخ 2/ 10/ 1398 فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار گرفته است، در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.