راهنمای نویسندگان

راهنمای نوبسندگان

توجه؛ دریافت مقاله فقط از طریق سامانه نشریات دانشگاه کردستان به آدرس http://journals.uok.ac.ir/ می باشد.

از اساتید و پژوهشگران محترم درخواست می­ شود، در هنگام ارسال مقالات به موارد زیر توجه نمایند؛

1-­ مقاله نباید پیش‌تر، در مجله‌های فارسی زبانِ داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.

2- مقاله باید در محیط نرم افزار Microsoft*Word به نشانی سایت http://scart.uok.ac.ir فرستاده شود و به ترتیب دارای بخش‌های زیر باشد؛

-­ مشخصات نویسنده (گان) شامل؛‌ نام، رتبه و وابستگی دانشگاهی یا سازمانی به زبان فارسی و انگلیسی؛ آدرس ایمیل و نوشته‌ای کوتاه درباره منشأ پژوهش

- اطلاعات آدرس شامل؛ شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی نویسنده مسئول و دیگر همکاران نویسنده.  

- عنوان مقاله به زبان فارسی و زبان انگلیسی.

- چکیده مقاله؛ باید توجه داشت که چکیده مقاله اجزای اصلی پژوهش شامل؛ اهداف و سوالات، چهارچوب نظری/مفهومی، روش­شناسی، یافته­ها و نتایج پژوهش را دربرگیرد و حداکثر بیش از 250 واژه نباشد.

-­ واژگان کلیدی؛ به زبان فارسی و زبان انگلیسی باشد و تعداد آن بین 4 تا 6 کلمه در نظر گرفته شود.

-­ مقدمه و طرح مسئله؛ شامل ورود به بحث، بنیان­ های تئوریک و اهداف و سوالات در راستای تبیین مسئله مورد پژوهش.

-­ چارچوب نظری/مفهومی؛ سنت نظری پژوهش یا چارچوب مفهومی آن بر اساس بنیان­ های نظری/مفهومی معتبر و قابل اعتماد در حوزه مورد پژوهش آورده شود.

-­ پیشینه تجربی؛ به پیشینه­های تجربی نزدیک به زمینه پژوهش و ترجیحاً به روز اشاره شود.

-­ روش­ شناسی؛ در بخش روش­شناسی به اجزای روش، انجام مراحل پژوهش و شیوه تجزیه و تحلیل داده ­ها اشاره شود.

-­ یافته های پژوهش؛ در این بخش به مرور یافته­ ها اکتفا نگردد و با نگاهی تحلیلی-تفسیری یافته­ های پژوهش نوشته شود.

-­ پیوست ­ها؛ در صورت لزوم پیوست­ ها آورده شود.

-­ شیوه منبع نویسی فارسی و لاتین؛ شیوه ارجاع در مقاله بایستی منطبق با شیوه APA باشد.

-­ شیوه نگارش مقاله؛ متن فارسی مقالات خود را با قلم B Nazanin12، و با حاشیه‌‏های 4.5 سانتیمتر از هر طرف و با فاصله یک سانتی متر پیش ­فرض نرم افزار Microsoft word 2016 در اندازه­‌ی صفحه­‌ی A4 ارائه کنید.

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ (Bold)

B Nazanin 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی (Regular)

B Nazanin 10

چکیده فارسی

معمولی (Regular)

B Nazanin 10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی (Regular)

Times 9

کلیدواژه ها

پررنگ (Bold)

B Nazanin 10

منابع لاتین

معمولی (Regular)

Times 10

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

B Nazanin 12

چکیده لاتین

معمولی (Regular)

Times 10

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی (Regular)

Times 10

زیر نویس­های جدول و اشکال

معمولی (Regular)

Times 9

 3- شرایط پذیرش مقاله

 - مقاله متناسب با سیاست نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر باشد.

 - مقاله قبلا در جایی چاپ نشده و برای نشریات داخلی یا خارجی فرستاده نشده باشد.

 - مقالات رسید توسط داوران نشریه که به وسیله هیات تحریریه معین می شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیات تحریریه نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر است.

- هیات تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی ) آزاد است.

 - مقاله های ارسالی برگشت داده نمی شود.