رتبه «ب»

رتبه «ب»

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 09/ 02/ 1398 در ارزیابی سال 1399 موفق به کسب رتبه «ب» شده است.