اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 473
تعداد پذیرش 170
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 187
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 147

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 148
تعداد مشاهده مقاله 73594
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39454
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 27 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 36 %