اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 257
تعداد پذیرش 80
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 127
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 106

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 81
تعداد مشاهده مقاله 28392
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16289
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 57 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 94 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 17 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 58 روز
درصد پذیرش 31 %