نویسنده = �������������������� �������� ����������