کلیدواژه‌ها = "کلیشه جنسیتی"
بازنمایی زن پوشی در سینمای پسا انقلاب ایران

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 21-35

10.22034/scart.2023.139461.1332

احسان آقابابایی؛ مهسا شعیبی؛ زهرا لطفی فروشانی