کلیدواژه‌ها = تعداد
تحلیل زیملی برساخت هنر تعاملی در فضای مجازی

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 101-113

10.22034/scart.2024.140122.1415

زهرا رهبرنیا؛ گیتا مصباح