تاثیرات فرهنگی گردشگری برجامعه ی میزبان (منطقه ی هورامان استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در سطح جهان، گردشگری روستایی یکی از بخش های مهم فعالیت اقتصادی به شمار می­آید. این فعالیت مهم، از دیدگاه­های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. برخی محققان آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری می­شناسند و عده ای نیز آن را ابزاری برای توسعه روستایی در نظر می­گیرند. هدف تحقیق حاضر، مطالعه تاثیرات اقتصادی و فرهنگی گردشگری بر روستاهای هدف گردشگری در منطقه هورامان استان کردستان می­باشد. برای تحقق این هدف، رویکرد پژوهش، کیفی و به طور مشخص اتنوگرافی و مطالعه میدانی شامل مصاحبه مردم نگارانه، مشاهده مشارکتی و مصاحبه، طی اقامت در محل به کار گرفته شده است. یافته­ها و نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می­دهد که تاثیرات گردشگری بر منطقه هورامان به طور خلاصه شامل ایجاد ناهنجاری در سبک پوشش، تاثیرات مخرب بر اکوسیستم، رواج اعتیاد به مواد مخدر، ایجاد مزاحمت و درگیری فیزیکی در محیط، توریسم فقیر، تغییر در سبک زیست اقتصادی، اعتماد به گردشگران خارجی، اعتماد به توریسم فرهنگی، تاثیر منفی بر معیشت سنتی می­باشد. در نهایت می توان گفت که مقولات هسته­ای بدست آمده در این مطالعه در بردارنده  «رشد نسبی بازار محلی و فروش کالا و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری فرهنگی هنگام اجرای مراسم‌های فرهنگی از توریست‌های فرهنگی و خارجی» و همچنین «تاثیر فرهنگی ناهمخوان با زیست سنتی و مذهبی و همزمان تاثیرات اقتصادی نه چندان مثبت و به هم زدن اکوسیستم منطقه توسط عده زیادی از توریست­ها» دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism and its scientific and cultural encounters with the host community (Case study: Horman region of Kurdistan province)

نویسندگان [English]

  • Yarmohamad GHasemi 1
  • Mansour Mansouri moghadam 2
  • Jamil Mafakheri bashmagh 3
1 Professor of Sociology, University of Ilam.Ilam,Iran.
2 , Student PHD in Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.Tehran,Iran
3 Student PHD in Sociology of Economics and Development, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.Tehran,Iran.
چکیده [English]

Globally, rural tourism is an important part of economic activity. This important activity has been considered from different perspectives. Some researchers see it as part of the tourism market, while others see it as a tool for rural development. The aim of this study is to study the cultural effects of tourism on the target villages of tourism in Horaman region of Kurdistan province. To achieve this goal, the qualitative research approach, and specifically ethnography and field study including ethnographic interview, participatory observation and interview, has been used during the stay at the site. Findings and results from this study show that the effects of tourism on Horaman region in short include creating anomalies in the style of clothing, destructive effects on the ecosystem, the prevalence of drug addiction, harassment and physical conflict in the environment, poor tourism, Changes in bioeconomic style, trust in foreign tourists, trust in cultural tourism, have a negative impact on traditional livelihoods. Finally, it can be said that the core categories of this study include "the relative growth of the local market and the sale of goods and cultural effectiveness and influence when performing cultural ceremonies of cultural and foreign tourists" as well as "cultural impact inconsistent with traditional and religious biology and at the same time, the economic effects of the region's ecosystem were not very positive and that many tourists were disturbed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Effects
  • Tourism
  • Horaman
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1399
صفحه 152-128
  • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اردیبهشت 1399