تجربه زیسته سوء مصرف مواد مخدر در میان جوانان کرد (مطالعه موردی: استان سلیمانیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدگروه مطالعات زنان، گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مطالعات جوانان، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://doi.org/10.34785/J016.2020.121

چکیده

تحقیق حاضرجهت مطالعه تجربه زیسته‌ى جوانان معتاد به مواد مخدر در استان سلیمانیه کردستان عراق انجام گرفته است. در سال‌هاى اخیر، سوء‌مصرف مواد مخدر در جهان افزایش یافته است و کشورهاى در حال توسعه، هزینه‌هاى قابل توجهى در نتیجه‌ى خسارت‌هاى ناشى از سوء‌مصرف مواد مخدر متقبل مى‌شوند. در کردستان عراق که جنگ و آوارگى در شرایط سیاسى و اجتماعى این منطقه بسیار تاثیر داشته است و از لحاظ جغرافیایى در مجاورت کشورهاى هم‌چون ایران و ترکیه مى‌باشد، در سال‌هایى اخیر رشد قابل‌توجهى را در شیوع سوء‌استعمال مواد مخدر داشته است. تحقیق حاضر از نوع تفسیری بوده و با استفاده از روش کیفى و رویکرد پدیدار‌شناسى انجام شده است به صورتی‌که اعتیاد به‌عنوان پدیده‌اى اجتماعى مورد مطالعه و فهم واقع گردیده است. براى گردآورى داده‌ها از تکنیک مصاحبه استفاد گردیده و با 15 جوان معتاد از دو زندان «معسگر‌سلام» و «بازپروری بزرگسالان» مصاحبه انجام شده است. براى تفسیر و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتواى کیفى استفاده شده با استفاده از کدگذارى متن مصاحبه‌ها، به دسته-بندى داده‌ها پرداخته شده است. شش مقوله از کدگذارى‌ها استخراج گردید که شامل «خانواده نابسامان و خویشاوندان»، «آوارگی و مهاجرت»، «وضعیت اقتصادی نا مناسب»، «نا آگاهی و سهل انگاری نسبت به مواد مخدر و عدم اطلاع‌رسانی مناسب»، «شیوع سیگار و مشروبات الکلی» و «دوستان ناباب» مى‌باشند.
کلیدواژگان: جوانان، اعتیاد ، مواد مخدر ، معتاد، کردستان عراق، سلیمانیه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The lived experience of drug misuse among Kurds' youth (Case study: the Solaimanye province)

نویسندگان [English]

  • Khaled Karimi 1
  • Poneh Shahriyari 2
  • Aram Asadabdolkarim 3
1 Master of Women Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 PhD student in Demography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master of Youth Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
This research has been carried out to study the lived experience of young drug addicts in Sulaymaniyah, Iraqi Kurdistan. In recent years, drug abuse has increased in the world, and developing countries, spending significant costs as a result of the damage caused by drug abuse. In Iraqi Kurdistan, which war and displacement, has affected social and political conditions in the region and geographically, it’s in neighboring countries such as Iran and Turkey, in recent years, we have seen the significant growth in the prevalence of drug abuse. Given these issues, and also that in Iraqi Kurdistan no research has been done in relation to drugs and young people, researcher decided to study the lived experience of young addicts in Sulaymaniyah.
This is a descriptive and explanatory research, and conducted using qualitative methodology and phenomenological approach, and this means that addiction has been studied and understood as a social phenomenon. To collect data, interview technique was used, and 15 addicted young prisons were interviewed in rehabilitation of adults and Ma’askar Salam perison. To interpret and analyze data, qualitative content analysis has been used, and using coding interviews, repeated and same codes was deleted and data classification was done, and other codes that were close together, were achieved in comprehensive categories. Generally, six categories were derived from the coding, which includes dysfunctional family and relatives, displacement and migration, inappropriate economic situation, ignorance and negligence towards drugs and the lack of information and awareness from the Government, the prevalence of smoking and alcohol, and bad friends. According to interviewees, among groups of family, friends, colleagues, classmates, friends have more influence on their tendency to addiction and then, family with violence, neglect, parental smoking and alcohol addiction, has had a significant impact in this regard. The respondents' educational level was low, and only one has been educated, accordingly, the interviewees, expressed this as an important factor in the lack of awareness, ignorance and falling into the trap of addiction. Homelessness, and lack of common law for the purchase and sale and use of alcohol, has been much considered among interviewees.
Keywords: Youth, Addiction, Drug addicts, Iraqi Kurdistan, Sulaimaniyah
Abstract
This research has been carried out to study the lived experience of young drug addicts in Sulaymaniyah, Iraqi Kurdistan. In recent years, drug abuse has increased in the world, and developing countries, spending significant costs as a result of the damage caused by drug abuse. In Iraqi Kurdistan, which war and displacement, has affected social and political conditions in the region and geographically, it’s in neighboring countries such as Iran and Turkey, in recent years, we have seen the significant growth in the prevalence of drug abuse. Given these issues, and also that in Iraqi Kurdistan no research has been done in relation to drugs and young people, researcher decided to study the lived experience of young addicts in Sulaymaniyah.
This is a descriptive and explanatory research, and conducted using qualitative methodology and phenomenological approach, and this means that addiction has been studied and understood as a social phenomenon. To collect data, interview technique was used, and 15 addicted young prisons were interviewed in rehabilitation of adults and Ma’askar Salam perison. To interpret and analyze data, qualitative content analysis has been used, and using coding interviews, repeated and same codes was deleted and data classification was done, and other codes that were close together, were achieved in comprehensive categories. Generally, six categories were derived from the coding, which includes dysfunctional family and relatives, displacement and migration, inappropriate economic situation, ignorance and negligence towards drugs and the lack of information and awareness from the Government, the prevalence of smoking and alcohol, and bad friends. According to interviewees, among groups of family, friends, colleagues, classmates, friends have more influence on their tendency to addiction and then, family with violence, neglect, parental smoking and alcohol addiction, has had a significant impact in this regard. The respondents' educational level was low, and only one has been educated, accordingly, the interviewees, expressed this as an important factor in the lack of awareness, ignorance and falling into the trap of addiction. Homelessness, and lack of common law for the purchase and sale and use of alcohol, has been much considered among interviewees.
Keywords: Youth, Addiction, Drug addicts, Iraqi Kurdistan, Sulaimaniyah
Abstract
This research has been carried out to study the lived experience of young drug addicts in Sulaymaniyah, Iraqi Kurdistan. In recent years, drug abuse has increased in the world, and developing countries, spending significant costs as a result of the damage caused by drug abuse. In Iraqi Kurdistan, which war and displacement, has affected social and political conditions in the region and geographically, it’s in neighboring countries such as Iran and Turkey, in recent years, we have seen the significant growth in the prevalence of drug abuse. Given these issues, and also that in Iraqi Kurdistan no research has been done in relation to drugs and young people, researcher decided to study the lived experience of young addicts in Sulaymaniyah.
This is a descriptive and explanatory research, and conducted using qualitative methodology and phenomenological approach, and this means that addiction has been studied and understood as a social phenomenon. To collect data, interview technique was used, and 15 addicted young prisons were interviewed in rehabilitation of adults and Ma’askar Salam perison. To interpret and analyze data, qualitative content analysis has been used, and using coding interviews, repeated and same codes was deleted and data classification was done, and other codes that were close together, were achieved in comprehensive categories. Generally, six categories were derived from the coding, which includes dysfunctional family and relatives, displacement and migration, inappropriate economic situation, ignorance and negligence towards drugs and the lack of information and awareness from the Government, the prevalence of smoking and alcohol, and bad friends. According to interviewees, among groups of family, friends, colleagues, classmates, friends have more influence on their tendency to addiction and then, family with violence, neglect, parental smoking and alcohol addiction, has had a significant impact in this regard. The respondents' educational level was low, and only one has been educated, accordingly, the interviewees, expressed this as an important factor in the lack of awareness, ignorance and falling into the trap of addiction. Homelessness, and lack of common law for the purchase and sale and use of alcohol, has been much considered among interviewees.
Keywords: Youth, Addiction, Drug addicts, Iraqi Kurdistan, Sulaimaniyah

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Youth”
  • “Addiction”
  • “Iraqi Kurdistan”
  • “Sulaimaniyah”
ابادینسکی، هووارد. (1382). جامعه­شناسی مواد مخدر. ترجمه محمدعلی ذکریایی. تهران: نشر دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.
احمدی،‌ حبیب. (1377). نظریه­های انحرافات اجتماعی. شیراز: انتشارات راز.
استراوس، آنسلم و کوربین، ژولیت. (1391). مبانی پژوهش­های کیفی. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
اله­وردی­پور، حمید. (1384). بررسی وضعیت سوء­مصرف مواد در دانشآموزان و تلفیق عامل خودکنترلی در مدل EPPM. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات در مانی شهید صدوقی یزد. 13 (1): 31-21.
ایمان، محمد‌تقی و نوشادی، محمودرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه پژوهش، 3 (2):44-15.
گریدانوس، دونالد. (1385). مراقبت از نوجوانان. ترجمه ثریا فروشانى و بزرگمهر مطهرى. تهران: انتشارات رشد.
فرخی نورعلی. برجعلی احمد. سهرابی اسمرود فرامرز و اسکندری حسین. (1398). نقش معنویت و تنظیم­شناختی هیجانی بر ترک اعتیاد با وضعیت تاهل و افزایش سن، علوم پزشکی رازی. 26 (5): 36-26.
فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. چاپ دوم. تهران: نشر نی.
لتیری، دن جی. سیرزر، مولیه و پیرسون، هلن والشتاین. (1384). نظریه­های سوء­مصرف مواد مخدر. ترجمه محمد رضایی. تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
مبارکی، محمد. (1383). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
هولشتاین، جیمز. آ. (1384). راهنمای تحقیق مصاحبه­ای: زمینه و روش. ترجمه معاونت پژوهش دانشگاه امام باقر. تهران: انتشارات دانشکده امام باقر.
Alicia. J&Peters Matthew. (2010). Family Skills Training Programmes for Drug Abuse Prevention. California: Sage Publications. IV.
Bahr, S.J & Hoffmann,J.P. (2008). Riligiosity, Peers, and Adolescent Drug Use, Journal of Drug Issues, 38, 743-770.
Biglan, A., Duncan, T. E., Ary, D. V., & Smolkowski, K. (1995). Peer and parental influences on adolescent tobacco use. Journal of Behavioral Medicine, 18, 315- 330.
Botvin, G, j. (2000). Preventing Alcohol and Tobacco Use Through Life Skills Training Theory, Methods and Empirical Findings. Alcohol Research& Health. 24(4): 250-257
Brissing, Peter, Farrow. JA. (1990). A new look at gender difference in drinking and driving in flunkies experiences and attitudes among new among new adolescent drivers. Health Education & Behavior, Vol. 17, No. 2 http:// www.elsevier.com
Brook, J.S., Brook, D. W., Gordon, A. S., Whiteman, M., & Chen, P. (1990). The psychosocial etiology of adolescent drug use: A family interactional approach. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 116.
Bronstein, P. J., Zweig, J. M. (1999). Understanding Substance abuse prevention: Toward the 21st Century A Primer on Effective Programs. Center for Substance Abuse Prevention.
Choi, S., & Ryan, J. P. (2007). Co-occurring problems for substance abusing mothers in child. Science Direct. 29(11): 1395-1410.
Hawkins, J.D.  Catalano, R,f. and Miller,N. (2002). Promoting Science-based prevention in communities. Addictive Behaviors.1-26.
Hsieh, Hsiu-Fang, & Shannon, Sarah E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
Johnston, L. D., O'Malley, P. M., Bachman, J. G., & Schulenburg, J. E. (2006). Monitoring the Future national survey results on drug use, 1975-2005. Volume I: Secondary school students (NIH Publication No. 06-5883). Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse, 684.
Maithya, R. (2009). Drug Abuse in Secondary Schools in Kenya: Developing a Programme for Prevention and Intervention. Unpublished Ph.D Thesis: University of South Africa (UNISA).
Miller, T. R., Lesting. D.C. & Smith, G. S. (2001). Injury risk among medically identified alcohol and drug abuser, Alcoholism: clinical and Experimental Research, 25(1), 54-59.
Newcomb, M, D .(1995). Identifying High-Risk Youth: Prevalence and Patterns of Adolescent Drug Abuse. National Institute on Drug Abuse
Oetting, E. R & Beauvaise, F. (1987). Peer Cluster Theory Socialization Characteristics and Adolescent Drug Use: A Path Analysis. Journal of Counseling Psycology, 34(2), 205-213.
Petraitis, J., Flay B. R., & Miller, T. Q. (1995). Reviewing theories of adolescent substance abuse: Organizing pieces of the puzzle. Psychological Bulletin, 117, 67-86
Springer, J, F. Herman, J. Sambrano, S. (2004). Characteristics of Effective Substance Abuse Prevention Programs for High-Risk Youth.The journal of Primary Prevention, 25.
World Drug Report 2019. (United Nation  publication, Sales No. E.19.XI.8).