خوانش مخاطبان زن از جنسیت و روابط جنسیتی در مجموعه ماهواره ای عروس استانبول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش توسعه روستایی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 استادیار گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران

https://doi.org/10.34785/J016.2020.945

چکیده

در پژوهش حاضر خوانش مخاطبان زن سریال ترکیه‌ای عروس استانبول از جنسیت و روابط معطوف به آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریات مخاطب فعال، فنای نمادین و کلیشه‌سازی، اهم نظریات مورد توجه در پژوهش حاضر بوده است. روش پژوهش کیفی است. در گردآوری داده‌ها از تکنیک مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته عمیق استفاده شده است. یکی از مهم‌ترین نکات مورد نظر پژوهشگران توجه به تفاوت‌های نسلی در بررسی خوانش مخاطبان بوده است و از این‌رو دامنه سنی 19 تا 65 سال مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. حجم نمونه تحقیق حاضر بر مبنای اشباع نظری تعیین شده است. در تحلیل داده‌های خوانش مخاطبان از تحلیل مضمون استفاده شده است. تحلیل مضمون در 4 سطح مضامین اولیه، اصلی، مرکزی و هسته انجام شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، تقابل خوانش کلیشه‌ای و ساختارشکنانه از جنسیت و روابط جنسیتی، مضمون هسته حاصل از یافته‌ها بود. مضامین اصلی مصرف‌گرایی زنانه، سرمایه جنسی زنانه، بازنمایی نقش‌های سنتی و کلیشه‌ای تشکیل دهنده مضمون بازنمایی زنانگی کلیشه‌ای بوده‌اند. مضامین اصلی دموکراتیزه شدن روابط زن و مرد و جرح و تعدیل هنجارهای زنانگی نیز تشکیل دهندۀ مضمون بازنمایی زنانگی ساختار شکنانه بود. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، تفاوت‌های قابل اعتنایی در خوانش مخاطبان وجود دارد و هر یک از مخاطبان بر اساس سلایق، علایق، تجارب و جهان‌بینی خود دیدگاه متعارض، توافقی و یا مسلط را اتخاذ کرده‌اند. همچنین بر اساس یافته‌ها تحصیلات و وضعیت اشتغال از جمله مؤلفه های مهم تأثیرگذار بر نوع دیدگاه اتخاذی مخاطبان بوده است مؤلفه سن نقش تعیین‌کننده‌ نداشته و تفاوت‌های نسلی در بین خوانش مخاطبان دیده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female audiences readings of gender and gender relations in "Istanbullu Gelin" series

نویسندگان [English]

  • MARYAM Mollaei 1
  • ARMIN AMIR 2
1 Masters of Rural Development, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran. Iran
2 Assistant Professor, Cultural Studies Department, Social Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University, TEHRAN, IRAN
چکیده [English]

In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, reading about gender and its relations has been considered.
Active audience, symbolic destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been considered.One of the most important points that researchers have been paying attention to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity. The democratization of gender relations and the violation of the norms of femininity were also the main themes of the representation of deconstructive femininity. Also, according to the results of the research there are significant differences in the reading of the audience and each audience has adopted an oppositional, negotiated and dominant view based on their tastes, interests, experiences and worldview. Also according to the findings, education and employment status have been the important components that affecting the type of audience perceptions and the age component did not play a decisive role and generational differences were not seen in the audience reading.


In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, reading about gender and its relations has been considered.
Active audience, symbolic destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been considered.One of the most important points that researchers have been paying attention to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity. The democratization of gender relations and the violation of the norms of femininity were also the main themes of the representation of deconstructive femininity. Also, according to the results of the research there are significant differences in the reading of the audience and each audience has adopted an oppositional, negotiated and dominant view based on their tastes, interests, experiences and worldview. Also according to the findings, education and employment status have been the important components that affecting the type of audience perceptions and the age component did not play a decisive role and generational differences were not seen in the audience reading.


In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, reading about gender and its relations has been considered.
Active audience, symbolic destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been considered.One of the most important points that researchers have been paying attention to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity. The democratization of gender relations and the violation of the norms of femininity were also the main themes of the representation of deconstructive femininity. Also, according to the results of the research there are significant differences in the reading of the audience and each audience has adopted an oppositional, negotiated and dominant view based on their tastes, interests, experiences and worldview. Also according to the findings, education and employment status have been the important components that affecting the type of audience perceptions and the age component did not play a decisive role and generational differences were not seen in the audience reading.


In the present study, the female audience of the Turkish TV series” İstanbullu Gelin”, reading about gender and its relations has been considered.
Active audience, symbolic destruction and stereotyping have been the most important theories in the present study. The method of the present study is qualitative. For data gathering in-depth semi structured interview technique was used and purposive-theoretical sampling has been considered.One of the most important points that researchers have been paying attention to is the generational differences in the study of audience reading, and therefore the age range of 19 to 65 years have been studied. The sample size in the present study is determined based on theoretical saturation. In order to enrich the data as much as possible, 21 interviews with the best quality were selected and analyzed out of a total of 25 interviews.Thematic analysis has been used in the analysis of audience reading data. Theme analysis was performed at 4 levels of primary, main, central and core themes. According to the research results, the contrast between stereotyped and deconstructive readings of gender and gender relations was the core theme of the findings. The main themes of feminine consumerism, feminine erotic capital, the representation of traditional patterns and stereotypes have been themes representing stereotypical femininity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audience reading
  • women
  • popular series
  • gender and gender relations