آسیب‎ شناسی طرح‌های شهری از منظر حق به شهر (نمونه موردی: طرح شهری نواب - گسترش مترو در محله بریانک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

< p>بیش از 4 دهه از زمان تهیه و اجرای طرح‌های شهری به هدف سامان‎دهی فضای شهری می‌گذرد، علی‌رغم همه تمهیدات صورت گرفته، ارزشیابی‌ها نشان می‌دهد که این طرح‌ها در دست‌یابی به اهداف خود ناموفق بوده‌اند. از جمله مشکلات اصلی طرح‌های شهری عدم توجه به مسئله حق‌شهری شهروندان است. حق به شهر، یک حق بشری است که شامل تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امورشهری است. تعلق یافتن به شهر با حرکت در شهر، حضور در آن، احساس آرامش و داشتن فضاهای مناسب برای خود ممکن می‌شود. هدف از این مقاله آسیب‎شناسی طرح‌های شهری از منظر حق به شهر است بدین منظور محله بریانک که از جمله محلات قدیمی و فرسوده شهر تهران است و طرح شهری نواب و گسترش مترو درمحدوده آن اجرا شده است، انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که دو طرح‎های پیاده شده در محله بریانک، نه تنها هیچ تناسبی با مولفه‎های حق به شهر نداشته‎، بلکه مبتنی بر سیاست‎های غصب و تصاحب فضایی هستند، که در آن به بهانه ارائه خدمات عمومی و نوسازی، زمین را از چنگ جامعه‌ی محلی درآورده و در قالب فضای باارزش‎تر در بازار دوباره ادغام می‎شوند. بهتر است برای چکیده مقاله حداقل کلمه قرار ندهید. در هروصورت این بخش فقط برای این اضافه شده که بتوان به صفحه بعد رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of urban plans from the perspective of the right to the city (Case Study: Navab Urban Plan - Metro Expansion in Bryank Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Darkesh 1
  • Sara Esterki 2
1 PhD student in Sociology of Social Development, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

< p >More than four decades have passed since the preparation and implementation of urban plans for the purpose of organizing the urban space, despite all the measures taken, evaluations show that these plans have failed to achieve their goals. One of the main problems of urban plans is the lack of attention to the issue of citizens'' rights. The right to the city is a human right that includes the city belonging to the citizens and their participation in urban affairs. Belonging to the city is possible by moving in the city, being in it, feeling calm and having suitable spaces for yourself. The purpose of this article is to study the pathology of urban plans from the perspective of the right to the city. In this research, a qualitative method has been used to achieve the main objectives. In order to collect data, interview and observation techniques were used and data analysis was performed by thematic analysis. The authors conducted in-depth interviews with twenty people. The results of this study show that the two projects implemented in Beryank neighborhood, not only have no proportion to the components of the right to the city, but are based on policies of dispossession, in which under the pretext of providing public services and renovation take the land out of the hands of the local community and reintegrate it into a more valuable market space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • right to city
  • urban poor
  • urban decay
  • renovation
یوت، آنتونی و ترنر،‌ برایان. (1390). برداشت­هایی در نظریة اجتماعی معاصر. ترجمة فرهنگ ارشاد،‌ تهران: جامعه­شناسان.
ترکمه، آیدین و شیرخدایی، آناهید. (1394). تولید فضای هانری لوفور. جامعه، فرهنگ و رسانه،  14، 11-33.    
حسین­زاده دلیر، کریم؛ پورمحمدی، محمدرضا و سلطانی، علیرضا. (1390). طرح‌های شهری ایران از قلمرو تهیه تا واقعیت آن در اجرا. مجله جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، 11، 209-223.
رضایی، ناصر؛ ماجدی، حمید؛ زرآبادی، زهراسادات و ذبیحی، حسین. ( 1397). تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق­پذیری    طرح‌های توسعه شهری. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 34، 47-57.
زنگی­آبادی، علی؛ عبداللهی، مهدی؛ سالک قهفرخی، رقیه و قاسم­زاده، بهنام. (1393). ارزیابی عوامل اثرگذار بر عدم تحقق­پذیری طرح‌های جامع شهری در ایران و چالش­های مربوط به آن. مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری. 18، 41-58.
فاضلی، محمد؛ بهرامی، اردشیر؛ محمدی، عذرا؛ شفیعی­خورشیدی، فاطمه و کمره‌ای، مریم. (1391). ارزیابی پیامدهای اجتماعی پروژه تونل توحید در شهر تهران. فصلنامه مدیریت شهری، 29، 287-303.
 قربانی، رسول؛ جام­کسری، محمد و میرزابکی، ملیحه. (1393). ارزیابی میزان انطباق مکانی در فرآیند اجرای طرح‌های جامع شهری. جغرافیا و برنامه­ریزی، 49، 192-216.
لوفور، هنری. (1976). بقای سرمایه­داری. ترجمه آیدین ترکمه، تهران: انتشارات تیسا.
لوفور، هانری. (1393). ماتریالیسم دیالکتیکی. ترجمه آیدین ترکمه، تهران: انتشارات تیسا.
مهندسین مشاور شارمند. (1390). بررسی تجارب تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری در ایران. مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهری.
وزارت مسکن و شهرسازی. (1385). طرح تفصیلی منطقه 10 تهران. مهندسین مشاور طرح و معماری.
هاروی، دیوید. (2000). فضاهای امید. ترجمه علیرضا جباری، تهران: نشر افکار.
 
De Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.
Goonewardena, K., Kipfer, S., Milgrom, R. & Schmid, K. (2008). Space, Difference, Everyday Life (Reading Henri Lefebvre). New York and London: Routledge.
Harvey. D. (1996). Justice, Nature and the Geography of Difference. Blackwell.
Harvey. D. (2008). The Right to the city. New Left Review. 53, 23 – 40.
Harvey, D. (2003). Debates and developments: the right to the city. International Journal of Urban and Regional Research, 27(4), 939-94.
Lefebvre, H. (1976). Survival of Capitalism. New York: St. Martin Press.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Blackwell.
Lefebvre, H. (1996). Space and Politics. In: Kofman. E. & Lebas. E. Writings on Cities. Cambridge: Blackwell.
Lefebvre, H. (2003). The urban revolution. Minneapolis University of Minnesota Press.
Lefebvre, H. (2009). State, space, and world: selected essays. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Purcell, M. (2002). Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant. GeoJournal, 58: 99-108.
Purcell, M. (2003). Citizenship and the right to the global city: reimagining the capitalist world order. International Journal of Urban and Regional Research, 27(3), 564-90.
Purcell, M. (2013). Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city. Journal of Urban Affair, (36)1:141-154.
Purcell, M. (2002). The right to the city and its urban politics of the inhabitant. GeoJournal, 58(2), 99-108.
Purcell, M. & Shannon K. T. (2015). Cultivating food as a right to the city. Local Environment: International Journal of Justice and Sustainability, 20(10), 1132-1147.
Chapin, J. R. & F. Stuart. (1965). Urban land use planning. University of Illinois press. 
Schmidt, S. (2015). The Idea of the right to the city in the 21st century. Brent Patterson, Ideology & Architecture.