برساخت و بازنمایی سوبژکتیویته در آثار ویلیام فاکنر (با تمرکز بر رمان خشم و هیاهو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

چگونگی روند برساخت سوبژکتیویته و هویت همواره یکی از دغدغه‌های محوری برای رهیافت‌های گوناگون انتقادی در علوم انسانی به‌طور عام و در جامعه‌شناسی و روان‌تحلیلگری به‌طور خاص بوده است و از منظر‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند شکل‌گیری ذهنیت و بازنمایی هویت شخصیت‌های رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر از منظر پارادایم ساختارگرای لاکانی بپردازد. تمایزات نظری فروید و لاکان به مثابه‌ی دو نظریه‌پرداز بزرگ حوزه‌ی روانکاوی، راه را برای تحلیل‌های متفاوت در این خصوص گشوده است. مبانی نظری پژوهش حاضر عبارت است از بررسی مفاهیم انتقادی و تمایزات نظام اندیشه‌ی فروید و لاکان به ویژه درباره‌ی تعریف امر ناخودآگاه و بازتاب آن در زندگی اجتماعی سوژه و نیز نخستین مراحل روند انقیاد سوژه در محیط اجتماعی. بدین منظور رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر از میان شاهکارهای ادبیات داستانی به‌ عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. بررسی حاضر نشان می‌دهد شیوه مواجهه والدین و بزرگ‌ترها با کودکان و نوجوانان نقش به سزایی در برساخت سوبژکتیویته و هویت آ‌نها ایفا می‌کند. با به کارگیری مفاهیم نظری رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر نظیر امیال سرکوب شده، ساختار ناخودآگاه، بیگانگی زبان‌شناختی، قانون نام پدر به مثابه‌ی نیروی ناگزیر اجتماعی و نیز دال‌های بزرگ نظام زبانی در نقد و بررسی رمان مذکور، نقش محوری و تاثیر اجتناب‌ناپذیر محیط اجتماعی در روند شکل‌گیری هویت سوژه‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود. بستر اجتماعی-فرهنگی که در آن فرزندان کامپسون پرورش یافته‌اند در امیال ناخودآگاه و رفتار ملموس آنها قابل ملاحظه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subjectivity Construction and Representation in William Faulkner’s The Sound and the Fury

نویسنده [English]

  • Bakhtiar Sadjadi
Associate Professor of English and Linguistics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The process of identity construction has been of high interest to modern critical approaches in the human sciences in general and sociological and psychoanalytical approach in particular. The present paper seeks to explore the subjectivity formation and identity construction process in the characters of William Faulkner’s The Sound and the Fury in terms of Lacanian structuralist paradigm. Versatile theoretical standpoints concerning the definition and mechanism of the unconscious have caused different readings of the subject. The theoretical framework of the present study focuses on the critical concepts of psychoanalysis including the unconscious and identity formation in both Freud and Lacan. Also, the Lacanian concept of subjecthood in the social milieu of the subject constitutes another theoretical framework of the present paper. The study demonstrates how the parents’ behavior and attitudes towards the children in Compson family shapes the latter’s subjectivity and their ultimate state of Identity. The employment of the psychoanalytical concepts of the repressed desire, the structure of the unconscious, linguistic alienation, the name of the father and the signifiers of the lingual system fully indicates the central role and inevitable impact of both the Symbolic and the social milieu in the emergence of subjectivity. The subjectivity construction of the major characters in William Faulkner’s The Sound and the Fury is processed in and by the socio-cultural context in which they were brought up, and is represented in their unconscious desires and tangible manners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Unconscious
  • Subjectivity
  • Social Milieu
  • The Symbolic
  • Language