تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
    قصد این جستار تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی- اداری در ایران است. از آنجا که پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و به طور مشخص نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین به انجام رسیده است می کوشد شرایط علی، زمینه ها، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای بیگانگی شغلی را مطالعه کند. پژوهش با استفاده از شیوۀ نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از کارکنان شاغل در بخش اداری مصاحبه عمیق فردی به عمل آورده است. داده ها در مراحل سه گانه کدگذاری تحلیل شدند و نتایج نشان داد که بیگانگی شغلی که امروزه به شکل نوعی فرهنگ درآمده است محصول برخی شرایط علی مثل بی عدالتی، طرد و احساس ناامنی است و همچنین از برخی زمینه ها نظیر بی انگیزشی، احساس تنهایی و فقدان تخصص تأثیر می پذیرد. این شرایط و زمینه ها در کنار اثرات عوامل مداخله ای مثل نوسانات و تغییرات اداری بر شدت بیگانگی شغلی می افزایند. برخی از راهبردهایی که سازمانها می توانند برای مواجهه با این پدیده استفاده کنند عبارتند از انگیزه بخشی، مهارت زایی و ایجاد روحیه تعامل و همدلی در میان افراد. در صورت عدم اتخاذ راهبردها، فرهنگ بیگانگی شغلی می تواند به گسترش نفرت، انزجار، افسردگی، و طرد متقابل میان اعضا دامن بزند. در کل عوامل متعددی در بسط فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی- اداری نقش دارند و شناسایی آنها در سازمان‌های اداری امکان توسعه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بیگانگی شغلی را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The culture of occupational alienation in Iranian bureaucracy-administrative system

نویسندگان [English]

  • Azam Raghimi 1
  • Mohammad hussain Pouriani 2
  • Alireza MohseniTabrizi 3
1 PH.D. Student of political sociology, Department of sociology, Islamic Azad University, Naraq, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, , Islamic Azad University, Naragh, Iran
3 Professor of Sociology, Department of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
This research has been done with the aim of constructing the sociological analysis of the bureaucratic system affecting the culture of job alienation in the Iranian administrative system from Weber's point of view, which is applied in terms of qualitative method particularly Strauss (GTM). Using snowball sampling, deep interview has been done with 15 employees working in the administrative offices. Theoretically, using in-depth interviews, they were examined from their perspective and the data obtained from this research were obtained during three coding steps: (open-axis and selective) (5 main themes and 15 sub-themes), all of which It shows that the culture of job alienation in the Iranian administrative system in: causal factors including: alienation, lack of motivation, injustice, inexperience and lack of culture. Underlying factors include: social, cultural, economic, political factors. Interventional factors include: fluctuations and changes. Strategies include: motivational strategies, specialization, mental health research. And the consequences include: hatred, disgust, depression, alienation, and the creation and acceptance of a culture of job alienation. This indicates that several factors play a role in the culture of job alienation in the Iranian administrative system and identifying them in organizations in the administrative sector makes it possible to develop preventive measures to prevent job alienation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • culture
  • occupational alienation culture
  • bureaucratic-administrative system