بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

4 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه مسئله‌ی هدررفت انرژی، یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های محیط زیست می‌باشد. بر اساس پژوهش‌ها، مصرف انرژی خانگی در ایران نسبت به میانگین جهانی آن بالاتر است. بسیاری از پژوهش‌ها، صرفا به فرهنگ مصرف‌کنندگان در واحدهای مسکونی تمرکز کرده‌اند؛ درحالیکه در بسیاری از اوقات شرایط فیزیکی ساختمان منجر به هدر رفت انرژی می‌شود. شرایط فیزیکی ساختمان نیز قبل از سکونت توسط سازندگان، مهندسان و عوامل دیگر بوجود آمده است. بنابراین کنشگران در حوزه‌ی ساخت‌وساز موضعیت پژوهش جاری است. رویکرد این پژوهش کیفی و با راهبرد نظریه زمینه‌ای انجام پذیرفته است. مصاحبه‌ها به‌صورت نیمه‌ساختار‌یافته با کنشگران ساخت و ساز انجام شده است. با استفاده از نظریه زمینه‌ای تا جایی‌که به پژوهشگران به اشباع نظری برسند، مصاحبه‌ها انجام شد. بر همین اساس کد گذاری باز، محوری انجام گردید و سپس مقوله هسته از آن استخراج گردید. ابتدا بر اساس کدهای مربوطه، یافته‌ها در سه بخش هنجارهای شناختی، فرهنگ مادی و رویه‌ها بهمراه موانع و تسهیلگرهای آنان تقسیم بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سطح دانش و نگرش کنشگران، هنجارهای شناختی را تضعیف نموده است و این موضوع بخصوص در مناطق پایین شهر بیشتر به چشم می‌خورد. همچنین هزینه‌ها و مرسومات، بالاترین اثر را در نوع فرهنگ مادی کنشگران دارد. بیشترین تسهیلگری در فرهنگ انرژی ساخت‌وساز را رویه‌های انرژی و سپس فرهنگ مادی در قسمت‌های بالای شهر تهران دارد و نیز هنجارهای شناختی و فرهنگ مادی در پایین شهر، اثر کمتری بر فرهنگ انرژی ساخت‌وساز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of energy culture among housing and building construction activists

نویسندگان [English]

  • majid fatemikhesal 1
  • Hossein Mirzaei 2
  • sadegh salehi 3
  • hossein akbari 4
1 PhD Student in Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the problem of energy wastage is one of the most critical environmental challenges. According to research, household energy consumption in Iran is higher than the global average. Many researchers have only focused on the culture of consumers in residential units, While many times, the physical condition of the building leads to energy wastage. The physical condition of the building was created by the builders, engineers, and other factors (construction activists) before the settlement. The approach of this qualitative research was carried out with the grounded theory strategy. Semi-structured interviews have been conducted with construction activists until researchers reach theoretical saturation. Based on this, open, axial coding was done, and the core category was extracted from it. First, based on the relevant codes, the bases and conditions of neglecting building energy were divided into three parts: cognitive norms, material culture, and energy practices, along with their obstacles and facilitators. The research findings, focusing on the individual and organizational level, show that the level of knowledge and attitude of the activists has weakened the cognitive norms. This issue is especially noticeable in the lower areas of the city. Also, construction costs and customs have the highest effect on the type of activists' material culture. Energy procedures and material culture in the upper parts of Tehran have the most excellent facilitation in the energy culture of construction, and cognitive norms and material culture in the lower part of the city have less effect on the optimal energy culture of construction. Sanctions have led to the pressure of the trim to a medium level, and indifference to the energy consumption of the building has been achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive norms
  • material culture
  • energy practices
  • energy culture
  • construction actors