تبیین ویژگی‌های مشترک تصویری در آثار منتخب هنر دوره ایلخانی و هنر بیزانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد

3 گروه علوم اجتماعی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران

4 استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده

آزادی‌های دینی، جنگ و مراودات تجاری با اروپا، مغولان را با دین و فرهنگ تصویری مسیحیت آشنا نمود و جاده ابریشم باعث رونق این مراودات و انتقال فرهنگ و هنر سایر تمدن‌ها به ایران در دوره ایلخانی شد. از سوی دیگر شکل‌گیری ربع رشیدی توسط رشیدالدین فضل الله همدانی در سال 645-718 هجری قمری، باعث همکاری بیشتر هنرمندان شرق و غرب گردید و بهبود غنای تصویری هنر ایران را بدنبال داشت. هدف: این پژوهش بر آن است که تا به جستجوی ریشه‌های تصویری برگرفته شده از هنر بیزانس و چگونگی پیوند خوردن این مبانی تصویری و شکل‌گیری ویژگی‌های خاص در نقاشی دوره ایلخانی بپردازد. سوالات پژوهش عبارتند از: 1- وجوه مشترک تصویری بین هنر ایران و اروپای همدوره در دوره ایلخانی کدامند؟ 2- چگونه می-توان تأثیر مراودات فرهنگی و سیاسی ایلخانان و اروپا را در هنر ایران دوره ایلخانی ردیابی کرد؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و به بررسی تطبیقی بیست نگاره انتخابی همدوره از هنر دوره ایلخانی و هنر دوره بیزانس می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هنر دوره ایلخانی با تأثیر از هنر بیزانس در ابتدا بسیاری از شاخصه‌های تصویری هنر این تمدن‌ را پذیرفت و با ترکیب این ویژگی‌ها با نگارگری ایران، غنای تصویری این هنر را باعث گردید. برجسته‌ترین ویژگی‌های برگرفته شده از هنر بیزانس در نگارگری ایرانی شامل استفاده از چین و چروک خشک و قراردادی لباس، استفاده از چین‌های دم فاخته‌ای انتهای لباس و بهره‌گیری از ترکیب‌بندی‌های بیزانسی و رنگهای درخشان تخت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring Visual Commonalities in Selected Artworks of Ilkhanid and Byzantine Periods

نویسندگان [English]

 • Seyed Mahmood Hosseini Dehmiri 1
 • Abolfazl Davodi Rokanabadi 2
 • shapour Behyan 3
 • Seyed Rahman Mortazavi 4
1 Ph.D. student of Research of Art,, Islamic Azad University of Isfahan, (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Professor and faculty member of the Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Yazd Branch
3 Department of Social Sciences, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
4 Assistant professor and faculty of Islamic Azad University, Khorasgan branch of Isfahan
چکیده [English]

Religious freedoms, wars and trade relations with Europe introduced the Mongols to the religion and visual culture of Christianity, and the Silk Road led to the prosperity of these relations and the transfer of the culture and art of other civilizations to Iran during the Ilkhanid period. On the other hand, the formation of Ruba Rashidi by Rashid al-Din Fazlullah Hamadani in 718-645 AH led to more collaboration between East and West artists and sought to improve the visual richness of Iranian art. The purpose of this research is to look for the image roots taken from Byzantine art and how these image bases are connected and the formation of special features in the painting of the Ilkhani period.This article has been done in a descriptive-analytical way using library sources and it deals with a comparative study of twenty selected contemporary paintings from the art of the Ilkhanid period and the art of the Byzantine period. The results of this research show that the art of the Ilkhanid period, with the influence of Byzantine art, initially accepted many of the visual features of the art of this civilization and by combining these features with Iranian painting, it caused the visual richness of this art. The most prominent features taken from Byzantine art in Iranian painting include the use of dry and contracted wrinkles of clothes, the use of cuckoo tail folds at the end of clothes and the use of Byzantine compositions and bright colors. It is flat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Patriarchal painting
 • Byzantine art
 • Christian art
 • comparative study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 11 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1402