عادات رسانه‌ای و ارتباطات یکپارچه بازاریابی؛ رابطه فرهنگ مصرفی رسانه و جذب مخاطبان (مطالعه ای در مراکز جراحی خاص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران

10.22034/scart.2023.138948.1300

چکیده

  مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر اثرات فرهنگ مصرف رسانه‌ای در جذب مخاطبان مراکز جراحی خاص در شهرهای سنندج و همدان است. رسانه‌ها در دنیای امروز نقش بی‌بدیلی در شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی دارند. مخاطبان با تاثیرپذیری از رسانه‌ها سعی می‌کنند به دنیای اطراف خود معنا ببخشند و براساس این معنا نگرش، ارزش و رفتار خود را شکل می‌دهند. فرهنگ مصرف رسانه‌ای بخش بزرگی از زندگی روزمره افراد را شامل می‌شود و تفاوت‌های این زمینه از ویژگی‌های فردی، موقعیتی و ساختاری برگرفته از نوع جامعه یا موقعیت اجتماعی نشأت می‌گیرد. از طرفی تمایل به زیبایی همواره در سرشت انسان‌ها وجود داشته است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش توصیفی است، زیرا نتایج این پژوهش می‌تواند پژوهشگران فعال در این حوزه را نیز قادر به استفاده از مطالب آورده ‌شده در چارچوب طرح‌های تحقیقاتی خود کند. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ اجرا از نوع توصیفی – پیمایشی می‌باشد و از حیث شیوه گردآوری داده‌ها یک مطالعه موردی است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. در این تحقیق از روش پیمایشی نیز استفاده گردیده است. با توجه به ساختار مسئله از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) استفاده شد. پس از شناسایی عادات رسانه‌ای مؤثر به کمک پرسشنامه، مدل‌سازی شد و اولویت‌ها تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Media habits and integrated marketing communications: The relationship of media consumption culture and attractiveness of surgery centers

نویسندگان [English]

  • Mahin Maleki Zaeem 1
  • Reza Shafei 2
  • Farhad Vafaei 3
1 Master's student in Business Administration Department of Business Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate media habits and integrated marketing communications; The culture of media consumption in the audience of special surgery centers in the cities of Sanandaj and Hamadan. The culture of consuming large media includes people's daily life and the differences in this field are individual, situational and structural characteristics derived from the type of society or its social situation. On the other hand, beauty has existed in human nature since the past. The increasing desire to look younger and the better results of these treatments have caused the global appeal of skin and hair beauty services. With the advancement of digital technology, the business of skin and hair beauty services has also become popular. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method because the results of this research can enable active researchers in this field to use the given materials in the framework of their research projects. Also, the current research is descriptive-survey in terms of implementation.
The current research is a case study from the point of view of data collection. Survey method has also been used in this research. According to the structure of the problem, the Analytical Hierarchy Process (AHP) method was used. After identifying effective media habits with the help of a questionnaire, it was modeled and priorities were determined. The final weight of each IMC strategy was determined and these strategies were ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media habits
  • integrated marketing communications
  • consumer culture
  • special surgery centers

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1402