تحلیل سبک زندگی فردگرایانه زنان نسل وای شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/scart.2023.140176.1419

چکیده

سبک زندگی به‌مثابه طیفی رفتاری که اصلی انسجام‌بخش بر آن حاکم است و عرصه‌ای از زندگی را تحت پوشش دارد همواره در میان گروهی از افراد جامعه قابل‌مشاهده است. این پدیده الزاماً برای همگان قابل‌تشخیص نیست، اما نزد محقق اجتماعی، به رغم تفاوتش با  بقیه طیفهای رفتارهای، قابل درک و صورتبندی است.  هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و سویه های سبک زندگی فردگرایانه در میان زنان نسل وای در شهر تهران است. روش مورد استفاده کیفی و از جنس نظریه داده بنیاد می‌باشد. داده‌ها حاصل مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 21 نفر از زنان جوان ساکن شهر تهران است که جزء نسل وای می‌باشد. انتخاب مشارکت‌کنندگان، هدفمند و تعیین تعداد آن‌ها با رسیدن به مرحله اشباع، مشخص شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که سبک زندگی فردگرایانه به‌عنوان یکی از سه سبک (فردگرایانه، مصرف‌گرایانه و مذهبی)، سبکی مبتنی بر انتخاب آزادانه نوع پوشش و حجاب، داشتن اوقات متفاوت و مستقل بدون همراهی خانواده، نوشیدن یا استفاده تفریحی از مشروبات الکلی و تمرکز بر روی پیشرفت و خودشکوفایی فردی، است. در کل می توان گفت که زنان متعلق به این نسل با انتخاب پوشش ترجیحی که گاهی مغایر با الگوهای مذهبی و قانونی در کشور است، سعی در دنبال کردن سلیقه و انتخاب خود، علیرغم محدودیت‌ها و ساختارهای حاکم بر جامعه دارند. این زنان همچنین به دنبال تفریحات و خوش‌گذرانی با دوستان و مسافرت‌های بدون خانواده، هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The analysis of the individualistic lifestyle of women (Case study: Y generation in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mahtab Razie 1
  • Ehsan Rahmani Khalili 2
  • Aliyeh Shekar beygi 3
1 PhD student in sociology, ،Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 Lifestyle as spectrum of behaviors governed by unifying principle covers an area of life that is observable among a group of people in society. It is not necessarily recognizable to everyone, except for the social researcher who differentiates between it and the rest of spectrum of behaviors in a given society. The method of qualitative research is based on thematic analysis of data according to principles of phenomenological approach. The required data is result of a semi-structured interview with 21 young women living in Tehran who were part of Y generation. The method of selecting the participants is purposeful, available and determining their number upon reaching saturation stage has been determined.
The findings show that Individualistic lifestyle as one of three styles (individualistic, Consumerist and religious), a style based on freely choosing type of clothing and hijab, having different and independent times without family, drinking or recreational use of alcoholic beverages and focusing on It is on individual progress and self-actualization. It can be concluded that this lifestyle which sometimes contradicts religious and legal patterns in country, the participants try to follow their taste and choice, despite restrictions and structures governing society. In their individualistic lifestyle, these women are searching fun with friends and traveling without family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation Y
  • lifestyle
  • women
  • individualistic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 04 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 دی 1402