اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جمال محمدی

جامعه شناسی فرهنگ دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

j.mohammadiuok.ac.ir
09126903174
0000-0002-4426-5153

سردبیر

حلیمه عنایت

استاد گروه جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

henayatshirazu.ac.ir
0000-0001-9721-9719

اعضای هیات تحریریه

ناصر فکوهی

انسان شناسی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران

nfakohiut.ac.ir

حلیمه عنایت

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

henayatshirazu.ac.ir
0000-0001-9721-9719

محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.aghdam
m.alizadehtabrizu.ac.ir
0000-0003-4810-5680

سعیده گروسی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

hu.uk.ac.ir/~sgarousi
sgaousiuk.ac.ir
0000-0002-7419-2143

محسن نیازی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

niazimkashanu.ac.ir

صادق صالحی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir

پارسا یعقوبی جنبه سرایی

استاد ادبیات فارسی استاد ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

p.yaghoobiuok.ac.ir

سید احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

a.parsauok.ac.ir

حسین دانش مهر

دانشیار جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

hdaneshmehryahoo.com

امید قادرزاده

جامعه شناسی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

0.ghaderzadehuok.ac.ir

جمال محمدی

دانشیار جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان

j.mohammadiuok.ac.ir
09126903174
0000-0002-4426-5153

مدیر اجرایی

عبدالله رحیمی

علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

abdollahrahimi24gmail.com
09185214190
0000-0001-8347-8920

مدیر داخلی

راضیه رایان پور

جامعه شناسی جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

s.rayanpourrose.shirazu.ac.ir
09360652018
0000-0002-7966-8286

اعضای هیات تحریریه بین المللی

داریوش ذیفنون

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان.

darius.zifonununi-marburg.de
49 6421 28-24589
0000-0003-3758-2203

ویراستار ارشد

لقمان امامقلی

جامعه شناسی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

lugman.1360uok.ac.ir