نویسنده = �������� �������� ��������
مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 141-115

https://doi.org/10.34785/J016.2021.688

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ پرویز سبحانی