مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

اینستاگرام یکی از شبکه‌های اجتماعی است که بستری قوی برای نمایشِ خود واقعی و ایده‌آل فراهم کرده است. محبوبیت اینستاگرام تا حدی به‌خاطر تصویر محور بودن آن است و این‌که به‌راحتی می‌توان تصاویر را به اشتراک گذاشت و متناسب با بازخوردی که از مخاطبان در قالب کامنت‌گذاری می‌گیریم، تغییرات لازم را در خود ایجاد می‌کنیم. این پژوهش با استناد به نظریۀ نمایشِ گافمن، الگوی بازنمایی فرهنگیِ گیدنز، و آرای نظریه‌پردازانی چون ترنر و شیلینگ سعی در تحلیل شیوه‌ها و گونه‌های مصرف ایماژ بدن در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارد. همچنین از رویکرد کیفی و مشخصاً تحلیل روایت برای مصاحبه عمیق با 16 نفر از شهروندان سنندجی (11 نفر دختر و 5 نفر پسر) که بنا بر بررسی‌های به‌عمل آمده بیشترین فعالیت را در شبکه اینستاگرام داشته‌اند، استفاده شده است. نحوه انتخاب این افراد براساس روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی است. بدین‌ترتیب که یکی از پژوهشگران نیز با توجه به حضور طولانی‌مدتی که در این شبکه اجتماعی داشته، به خوانش محتوا و تحلیل مطالب و تصاویر به اشتراک‌گذاشته‌شده اقدام نموده است. نتایج حاکی از آن است که تعداد 10 مقوله‌ی فرعی ذیل 5 مقوله‌ی اصلی الگوهای غالب مصرف ایماژ بدن در فضای اینستاگرام هستند: الگوهای تعاملی (بازاندیشی زندگی اجتماعی، مدیریت تاثیرگذاری)، نمادین (الگوسازی و الگوبرداری، تجسم و بازنمایی فرهنگ)، نمایشی (نمود و ارایه خود در زندگی اجتماعی و اغواگری)، سلیقه‌ای (ساخت بازاندیشانه خود و جذب فالوور) و فراغتی (پیج‌گردی و گذران وقت و بازاریابی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The consumption of body images by Instagram users in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Jamal mohamadi 1
  • hossein daneshmehr 2
  • Parviz Sobhani 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
3 Master of Sociology, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Instagram is one of the most important social networks that has provided an attractive space for self-representation and virtual interaction. The attractiveness of this social network is somehow due to the diversity and exchangeability of images, photos and signs which are frequently commented by millions of users. This research is about to interpret the Instagram users’ narratives of body images, through relying on three theories: the theory of self-representation (Goffman), cultural representation (Giddens), and somatic society (Turner & Shilling). The main question is how users read and consume body image in Instagram? We have used narrative interview to gain the stories users make about their experiences of being and searching in Instagram. The sample is selected among users in Sanandaj city by way of snowball sampling method (16 case: 11 male, 5 female). The findings show that users’ reading and consumption of body images can be categorized into five main categories or patterns: interactional, symbolic, representational, taste oriented and leisure oriented. The first implies users’ attempts to reflect their social life and manage impressions on others; the second category is about embodiment and imitating the dominant body images; the third means that users usually tend to be seduced and like to be immersed in images; the fourth implies finding the desired followers; and the fifth is about how to spend free time

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption
  • images
  • Instagram
  • embodiment
اسمیت، فیلیپ؛ و رایلی، الگزندر. (1394). .نظریه­ی فرهنگی (مترجم محسن ثلاثی). تهران: نشر علمی.
باکاک، رابرت. (1381). مصرف (مترجم خسرو صبری). تهران: انتشارات شیرازه.
بودریار، ژان. (1395). جامعه­ی مصرفی (مترجم پیروز ایزدی). تهران: نشر ثالث.
تولایی، روح­اله؛ صباغی، زهرا؛ و  نظافتی، نوید. (1396). شناسایی و تحلیل فرصت­ها و تهدیدهای شبکه­های اجتماعی در فضای مجازی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10 (3)، 175-153.
جلائی­پور، حمیدرضا؛ و محمدی، جمال. (1394). نظریه­های متاخر جامعه­شناسی. تهران: نشر نی.
حسینی پاکدهی؛ علیرضا و مرادیان، یعقوب (1395). تأثیر تبلیغات بازرگانی بر نگرش به مدیریتبدن (مورد مطالعه؛ شهروندان بالای 18 سال کرمانشاه). فصلنامه مطالعات میان­فرهنگی، 11 (29)، 142-113.
ریتزر، جرج (1394). مبانی نظریه­ی جامعه­شناختی معاصر و ریشه­های کلاسیک آن (مترچم شهناز مسمی­پرست). تهران: نشر ثالث.
سلیمانی، ندا؛ و کریمی، لاله (1396). تاثیر استفاده از شبکه­های اجتماعی بر سطح اعتماد به نفس جوانان. فصلنامه علمی- پژوهشی رسانه، 28 (2)، 117-101.
کاریگان، پیتر (1396). جامعه­شناسی مصرف (مترجم سعید صدرالاشرافی). تهران: نشر گل­آذین.
کریگان، کیت (1394). جامعه­شناسی بدن (مترجم محسن ناصری­راد). تهران: انتشارات نقش و نگار.
راودراد، اعظم؛ و گشنیزجانی، گلنار (1396). گونه­شناسی الگوهای بازنمایی بدنِ رسانه­ای کاربران ایرانی شبکه­ی اجتماعی اینستاگرام. فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین، 10(3). 310-265.
سامانی، سمانه؛ و فراهانی، اعظم (1396). هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام. فصلنامه علمی-پژوهشی رسانه، 27 (2). 104-85.
Crossley, N. (2006). The Networked Body and the Question of Reflexivity. compiled in the Book Body/Embodiment by Dennis Waskul and Phillip Vannini.
Ezra Park, R. (1950). Race and Culture. Glencoe: The Free Press.
Fardouly, J., and Vartanian, LR. (2016). Social media and body image concerns: current research and future directions. Current opinion in Psychology, 9:1-5
Heaphy, B. (2007). Late and modernity and social change. Routledge New York.
Herman, J. (2014).Instagram Statistics for 2014 – Jenns Trends. Jenns Trends. N.P., 17 Feb. 2014.Web.26 June 2014.<http://jennstrends.com/instagram.statistics.
Hermanns, H. (1995). Narrative Interview in U. Flik, E.V Kardorf, H. Keupp, L.V. Rosenstiel and Handbuch Qualitative Sozialfoeschung (2nd edn). Munich: Psychologie Verlage Union.
Holland, G and Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. Body Image 17: 100-110
http://www.spredfast.com. (The 2018 Social Audience Guide).
Instagram. (2016). Our Story. Available at: http://blog.instagram.com/post/129662501137/150922400million.
Munhall, P. (2001). Nursing Research: A Qualitative perspective, Jones and Bartlett Publisher in Qualitative Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
Neuman, L. (2006b). Social research methods: Quantitative and qualitative approaches. Third Edition, London: Allayn and Bacon.
Pew Research. (2015a). Teens, social media and technology overview 2015. Available at: http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015.
Shilling, Ch. (2003). The Body and Social Theory. London. Sage.
Sismondo, S. (2010). An Introduction to science and technology studies. University of California, San Diego. 
Synnott, A. (1993). the Body Social: Symbolism, Self and Society. Routledge New York.
Tiggemann, M., and Zaccardo, M. (2015). Exercise to be fit, not skinny: the effect of fitspiration imagery on Women's body image. Body Image 15: 61-67.
Turner, B. (1996). 1984. The Body and Society. London, Sage.
Views, Visuals, and Visibility: The Value of Instagram - Reimagine Main Street.” Reimagine Main Street. N.P., 7 Feb. 2014. Web. 30 June 2014. <http://reimaginemainstreet.com/social-media/views-visuals-and-visibility-thevalue-Of-instagram/>.
            www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users.
Zhao, S., & Zappavigna, M. (2017). Beyond the self: Intersubjectivity and the social semiotic interpretation of the selfie. sagepub.co.uk/journalsPermission.nav.