نویسنده = �������� ���������� ��������
کاوشی در تاریخ فرهنگی تغذیه در ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1398، صفحه 121-93

https://doi.org/10.34785/J016.2019.694

رسول محسن زاده؛ ناصر فکوهی