نویسنده = بارخدا، سید جمال
مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 223-200

doi.org/10.34785/J016.2022.026

سید جمال بارخدا؛ سیده پرستو احمدحیدری؛ ناصر شیربگی