نویسنده = ������������ ���������� ����������
تاثیرات فرهنگی گردشگری برجامعه ی میزبان (منطقه ی هورامان استان کردستان)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 152-128

https://doi.org/10.34785/J016.2020.237

یارمحمد قاسمی؛ منصور منصوری مقدم؛ جمیل مفاخری باشماق