نویسنده = عبدالهی، معاذ
واکاوی رویکرد جرم شناسی فرهنگی به نژاد و جنسیت

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 40-22

https://doi.org/10.34785/J016.2021.103

معاذ عبدالهی؛ جوانمیر عبدالهی