واکاوی رویکرد جرم شناسی فرهنگی به نژاد و جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2021.103

چکیده

جرم شناسی فرهنگی به بررسی راههای مختلفی می پردازد که در آن پویایی فرهنگی با اعمال مجرمانه و کنترل جرم در جامعه کنونی درآمیخته است. به دیگر سخن، جرمشناسی فرهنگی بر محوریت معنا و بازنمایی در تفسیر جرم بعنوان رویدادی گذرا، تلاش خرده فرهنگها و نیز پدیده ای اجتماعی، تاکید می کند. رویکرد این شاخه از جرمشناسی نسبت به جنسیت و نژاد متفاوت از سایر رشته های جرمشناسی است و نگاهی انتقادی نسبت به تعریف جرم، جرمشناسی غالب و کلاسیک و نیز تعریف قربانی و... دارد. جرمشناسی فرهنگی موضوعاتی که توسط جرمشناسی غالب نادیده گرفته می شود با جزئیات بیشتری بررسی می کند. خلأ تحقیقاتی در زمینه مطالعات فرهنگی زنان و نیز عدم تمایل و اراده کافی در پرداختن به مسائل مربوط به جنسیت و نژاد در جرمشناسی کلاسیک، جرمشناسی فرهنگی را به یک علم حائز اهمیت مترقی تبدیل نموده است. مقاله حاضر در پی واکاوی روش و نحوه تأثیر این رویکرد در تحقق یا عدم تحقق آرمانهای جرمشناسی در رابطه با دو مقوله مهم علوم نوین بشری یعنی نژاد و جنسیت به روش تحلیلی – توصیفی می باشد و در این خصوص به نظر می رسد جرمشناسی فرهنگی بعنوان علمی کارآمد و مؤثر عمل کرده و باید بیشتر مورد توجه جامعه حقوقی، جامعه شناسان و سیاستگذاران جنایی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the cultural criminology approach to race and gender

نویسندگان [English]

  • Maaz Abdollahi 1
  • Javanmir Abdolahi 2
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Law, University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Public Law, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Cultural criminology explores the many ways in which cultural dynamics intertwine with the practices of crime and crime control in contemporary society; in other words, cultural criminology emphasizes the centrality of meaning and representation in the construction of crime as momentary event, subcultural endeavor, and social issue. The approach of this branch of criminology to gender and race is different from the approaches of other criminology disciplines i.e. it has a critical and distinct view about the crime definition, victim definition and the dominant orthodox criminology, etc. cultural criminology considers the issues that are overlooked by the more conventional and dominant criminology. The research vacuum in the field of cultural studies of women, as well as lack of enough interest and willingness to address race and gender-related issues in classical criminology, has made cultural criminology a progressive important issue. The purpose of the present article is to analyze the method and the effect of this approach on realization or non-realization of the ideals of criminology in relation to the two main topics in the human new sciences; that is, race and gender by using descriptive – analytic method. In this regard, it seems that cultural criminology has acted as an efficient and effective science; therefore, the legal community, sociologists and policymakers should consider it more thoroughly
Cultural criminology explores the many ways in which cultural dynamics intertwine with the practices of crime and crime control in contemporary society; in other words, cultural criminology emphasizes the centrality of meaning and representation in the construction of crime as momentary event, subcultural endeavor, and social issue. The approach of this branch of criminology to gender and race is different from the approaches of other criminology disciplines i.e. it has a critical and distinct view about the crime definition, victim definition and the dominant orthodox criminology, etc. cultural criminology considers the issues that are overlooked by the more conventional and dominant criminology. The research vacuum in the field of cultural studies of women, as well as lack of enough interest and willingness to address race and gender-related issues in classical criminology, has made cultural criminology a progressive important issue. The purpose of the present article is to analyze the method and the effect of this approach on realization or non-realization of the ideals of criminology in relation to the two main topics in the human new sciences; that is, race and gender by using descriptive – analytic method. In this regard, it seems that cultural criminology has acted as an efficient and effective science; therefore, the legal community, sociologists and policymakers should consider it more thoroughly
Cultural criminology explores the many ways in which cultural dynamics intertwine with the practices of crime and crime control in contemporary society; in other words, cultural criminology emphasizes the centrality of meaning and representation in the construction of crime as momentary event, subcultural endeavor, and social issue. The approach of this branch of criminology to gender and race is different from the approaches of other criminology disciplines i.e. it has a critical and distinct view about the crime definition, victim definition and the dominant orthodox criminology, etc. cultural criminology considers the issues that are overlooked by the more conventional and dominant criminology. The research vacuum in the field of cultural studies of women, as well as lack of enough interest and willingness to address race and gender-related issues in classical criminology, has made cultural criminology a progressive important issue. The purpose of the present article is to analyze the method and the effect of this approach on realization or non-realization of the ideals of criminology in relation to the two main topics in the human new sciences; that is, race and gender by using descriptive – analytic method. In this regard, it seems that cultural criminology has acted as an efficient and effective science; therefore, the legal community, sociologists and policymakers should consider it more thoroughly
Cultural criminology explores the many ways in which cultural dynamics intertwine with the practices of crime and crime control in contemporary society; in other words, cultural criminology emphasizes the centrality of meaning and representation in the construction of crime as momentary event, subcultural endeavor, and social issue. The approach of this branch of criminology to gender and race is different from the approaches of other criminology disciplines i.e. it has a critical and distinct view about the crime definition, victim definition and the dominant orthodox criminology, etc. cultural criminology considers the issues that are overlooked by the more conventional and dominant criminology. The research vacuum in the field of cultural studies of women, as well as lack of enough interest and willingness to address race and gender-related issues in classical criminology, has made cultural criminology a progressive important issue. The purpose of the present article is to analyze the method and the effect of this approach on realization or non-realization of the ideals of criminology in relation to the two main topics in the human new sciences; that is, race and gender by using descriptive – analytic method. In this regard, it seems that cultural criminology has acted as an efficient and effective science; therefore, the legal community, sociologists and policymakers should consider it more thoroughly
Cultural criminology explores the many ways in which cultural dynamics intertwine with the practices of crime and crime control in contemporary society; in other words, cultural criminology emphasizes the centrality of meaning and representation in the construction of crime as momentary event, subcultural endeavor, and social issue. The approach of this branch of criminology to gender and race is different from the approaches of other criminology disciplines i.e. it has a critical and distinct view about the crime definition, victim definition and the dominant orthodox criminology, etc. cultural criminology considers the issues that are overlooked by the more conventional and dominant criminology. The research vacuum in the field of cultural studies of women, as well as lack of enough interest and willingness to address race and gender-related issues in classical criminology, has made cultural criminology a progressive important issue. The purpose of the present article is to analyze the method and the effect of this approach on realization or non-realization of the ideals of criminology in relation to the two main topics in the human new sciences; that is, race and gender by using descriptive – analytic method. In this regard, it seems that cultural criminology has acted as an efficient and effective science; therefore, the legal community, sociologists and policymakers should consider it more thoroughly

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural criminology
  • gender
  • cyber-space
  • race