دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-99 
سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان

صفحه 130-109

علی اصغر فیروزجاییان؛ نازنین فرزام