از مقاومت تا پذیرش کلیشه‌های جنسیتی در میان دختران بلوچ (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس. تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکترای جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی ، دانشگاه شیراز، شیراز ایران.

3 هیات علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر، زاهدان، ایران

https://doi.org/10.34785/J016.2021.622

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان مقاومت یا پذیرش کلیشه‌های جنسیتی در میان دانشجویان دختر بلوچ دانشگاه ولایت ایرانشهر انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش حاضر براساس نظریه بازاندیشی هویتی گیدنز تنظیم شده است. این مطالعه از نوع روش تحقیق کمی و پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه ایرانشهر بوده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 277 نفر تعیین و نمونه‌گیری در تحقیق حاضر براساس نمونه‌گیری طبقه‌بندی انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که حدود 3 درصد از پاسخگویان در مقابل کلیشه‌های جنسیتی مقاومت زیادی داشته‌اند. نتایج همبستگی نشان داد که بین میزان دینداری پاسخگویان، عضویت در انجمن‌ها و سمن‌ها، رضایت فرد از خود و اطرافیان با کلیشه‌های جنسیتی همبستگی معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای مدل یعنی میزان دینداری، عضویت در انجمن‌ها و سمن‌ها، رضایت فرد از خود و اطرافیان و استفاده از رسانه‌های اجتماعی جدید به ترتیب 520/0-، 096/0، 841/0- و 047/0 بر میزان مقاومت در برابر کلیشه‌های جنسیتی تأثیر معناداری دارند. براساس نتایج پژوهش می‌توان گفت با توجه به بستر جامعه که یک جامعه شبه مدرن و با توجه به میدان پژوهش که سطح دانشگاه است، میزان مقاومت در برابر کلیشه‌های جنسیتی در سطح پایینی برآورد می‌شود و علت این امر دسترسی اندک به رسانه‌های اجتماعی جدید، میزان دینداری بالا، رضایت فرد از شرایط زندگی و سطح پایین فعالیت‌های مدنی مثل عضویت در انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From resistance to accepting gender stereotypes among Baloch girls

نویسندگان [English]

  • saman yousefvand 1
  • abdollatif karevani 2
  • somayeh raisi 3
1 PhD student in Sociology, University of Tehran, Researcher, Parliamentary Research Center, Tehran, Iran.
2 PhD student in Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 هیات علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the level of resistance or acceptance of gender stereotypes among Baluch female students of Iranshahr University. The theoretical framework of the present study is based on Giddens's theory of identity rethinking. This study is a quantitative and survey research method and a questionnaire was used. The statistical population of this study included all female students of Iranshahr University. The sample size was determined based on Cochran's formula of 277 people and sampling in the present study was based on classification sampling. The results of this study showed that about 3% of respondents were very resistant to gender stereotypes. The results of the correlation showed that there is a significant correlation between the level of religiosity of the respondents, membership in associations and associations, self-satisfaction and the environment with gender stereotypes. Analysis of structural equations showed that the variables of the model, namely the degree of religiosity, membership in associations and societies, self-satisfaction of people and others and the use of new social media, -0.520, 0.096, -0.841 and / 047, respectively. 0 have a significant effect on the degree of resistance to gender stereotypes. Based on the research results, it can be said that considering the context of society as a quasi-modern society and considering the research field which is university level, the level of resistance to gender stereotypes is estimated at a low level and the reason for this is low access to new social media. High level of religiosity, individual satisfaction with living conditions and low level of civic activities such as membership in associations and non-governmental organizations.
The aim of this study was to identify the level of resistance or acceptance of gender stereotypes among Baluch female students of Iranshahr University. The theoretical framework of the present study is based on Giddens's theory of identity rethinking. This study is a quantitative and survey research method and a questionnaire was used. The statistical population of this study included all female students of Iranshahr University. The sample size was determined based on Cochran's formula of 277 people and sampling in the present study was based on classification sampling. The results of this study showed that about 3% of respondents were very resistant to gender stereotypes. The results of the correlation showed that there is a significant correlation between the level of religiosity of the respondents, membership in associations and associations, self-satisfaction and the environment with gender stereotypes. Analysis of structural equations showed that the variables of the model, namely the degree of religiosity, membership in associations and societies, self-satisfaction of people and others and the use of new social media, -0.520, 0.096, -0.841 and / 047, respectively. 0 have a significant effect on the degree of resistance to gender stereotypes. Based on the research results, it can be said that considering the context of society as a quasi-modern society and considering the research field which is university level, the level of resistance to gender stereotypes is estimated at a low level and the reason for this is low access to new social media. High level of religiosity, individual satisfaction with living conditions and low level of civic activities such as membership in associations and non-governmental organizations.
The aim of this study was to identify the level of resistance or acceptance of gender stereotypes among Baluch female students of Iranshahr University. The theoretical framework of the present study is based on Giddens's theory of identity rethinking. This study is a quantitative and survey research method and a questionnaire was used. The statistical population of this study included all female students of Iranshahr University. The sample size was determined based on Cochran's formula of 277 people and sampling in the present study was based on classification sampling. The results of this study showed that about 3% of respondents were very resistant to gender stereotypes. The results of the correlation showed that there is a significant correlation between the level of religiosity of the respondents, membership in associations and associations, self-satisfaction and the environment with gender stereotypes. Analysis of structural equations showed that the variables of the model, namely the degree of religiosity, membership in associations and societies, self-satisfaction of people and others and the use of new social media, -0.520, 0.096, -0.841 and / 047, respectively. 0 have a significant effect on the degree of resistance to gender stereotypes. Based on the research results, it can be said that considering the context of society as a quasi-modern society and considering the research field which is university level, the level of resistance to gender stereotypes is estimated at a low level and the reason for this is low access to new social media. High level of religiosity, individual satisfaction with living conditions and low level of civic activities such as membership in associations and non-governmental organizations.
The aim of this study was to identify the level of resistance or acceptance of gender stereotypes among Baluch female students of Iranshahr University. The theoretical framework of the present study is based on Giddens's theory of identity rethinking. This study is a quantitative and survey research method and a questionnaire was used. The statistical population of this study included all female students of Iranshahr University. The sample size was determined based on Cochran's formula of 277 people and sampling in the present study was based on classification sampling. The results of this study showed that about 3% of respondents were very resistant to gender stereotypes. The results of the correlation showed that there is a significant correlation between the level of religiosity of the respondents, membership in associations and associations, self-satisfaction and the environment with gender stereotypes. Analysis of structural equations showed that the variables of the model, namely the degree of religiosity, membership in associations and societies, self-satisfaction of people and others and the use of new social media, -0.520, 0.096, -0.841 and / 047, respectively. 0 have a significant effect on the degree of resistance to gender stereotypes. Based on the research results, it can be said that considering the context of society as a quasi-modern society and considering the research field which is university level, the level of resistance to gender stereotypes is estimated at a low level and the reason for this is low access to new social media. High level of religiosity, individual satisfaction with living conditions and low level of civic activities such as membership in associations and non-governmental organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender stereotypes
  • religiosity
  • social media
  • quasi-modern society
  • Baluch girls