نویسنده = موحد، مجید
مطالعه ی کیفی فرهنگ بدن سازی (مردان جوان شهر شیراز)

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 69-49

https://doi.org/10.34785/J016.2021.789

محسن آرامش پور؛ مجید موحد؛ جواد نعمتی