نویسنده = محمودمولائی کرمانی، بتول
فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی)

دوره 3، شماره 4، دی 1400، صفحه 40-21

https://doi.org/10.34785/J016.2022.002

بتول محمودمولائی کرمانی؛ حسین میرزایی؛ مهدی کلاهی؛ مهدی کرمانی