فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، دانشکده محیط‌زیست و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه یکی از عوامل آلودگی محیط‌زیست چگونگی مصرف انرژی در بخش خانگی است. آمار جهانی نیز حاکی از افزایش مصرف انرژی می‌باشد. البته مصرف انرژی در بین افراد و خانواده‌ ها به شیوه‌ها و سبک‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که از آن تعبیر به فرهنگ های مختلف مصرف انرژی می‌شود و این فرهنگ یا فرهنگ‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می‌گیرند. هدف اساسی تحقیق حاضر شناخت فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (گاز و برق) در بین خانوارهای مشهدی در سال 1398 است. برای رسیدن به این هدف از روش کیفی (مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 27 نفر) و کمّی (از طریق توزیع پرسشنامه در بین 599 نفر) به طور همزمان در بین خانوار‌های مشهدی اقدام گردید.
براساس نتایج بخش کیفی به طور کلی دو فرهنگ عمده «مُسرف» و «صرفه جو» با هشت خرده فرهنگ متفاوت؛ صرفه‌جوی متعهد، صرفه‌جوی منفعل، صرفه‌جوی ناگزیر، مصرف‌گرای مناسکی، مصرف‌گرای نامتوازن، مصرف‌گرای تقلیدی، مصرف‌گرای خاصگرایانه و مصرف‌گرای نمایشی ملاحظه شد. نتایج بخش کمی نشان داد که 33/59 درصد نمونه جزو فرهنگ مُسرف و 67/40 درصد جزو فرهنگ صرفه جو هستند. 2/21 درصد نمونه اطلاعات زیست محیطی اندکی دارند. تحلیل‌ها همچنین نشان داد که در خرده فرهنگ مصرفگرایی خاصگرایانه افراد مُسرف این سبک، عموماً در محلات توسعه یافته تمرکز بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

different cultures of energy consumption (Case study of Mashhad households)

نویسندگان [English]

  • Batoul Mahmoud Molaei Kermani 1
  • Hossein Mirzaei 2
  • Mahdi Kolahi 3
  • Mahdi Kermani 4
1 Ph.D. Student of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Today, one of the causes of environmental pollution is how to consume home energy. Global statistics also show an increase in energy consumption. Of course, energy consumption among individuals and families is done in various ways and styles, which is interpreted as the culture of energy consumption. And this culture of consumption depends on various factors.The main purpose of this study is to identify different cultures of energy consumption (gas and electricity) among Mashhad families in 1398.To achieve this goal, a combination of methods was used, first in a qualitative method (semi-structured interview with 27 people) and in the second stage through a quantitative method (by distributing a questionnaire among 599 people) from Mashhad households.
According to the results of the qualitative section, in general, the two main cultures "consuming" and "saving" with eight different subcultures; Committed frugality, passive frugality, inevitable frugality, ritual consumerism, unbalanced consumerism, imitation consumerism, pragmatic consumers, and Conspicuous consumers. The results of the quantitative section showed that 59.33% of the sample is in the consumer culture and 40.67% is in the saving culture. 21.2% of the sample have alittle environmental knowldege. The analyses also showed that in the subculture of particularist consumerism, people consuming this style are generally more focused in developed areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultures Energy Consumption
  • Spendthrift
  • Thrift
  • Mashhad