دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، دی 1400، صفحه 200-1 
فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی)

صفحه 40-21

بتول محمودمولائی کرمانی؛ حسین میرزایی؛ مهدی کلاهی؛ مهدی کرمانی