دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، فروردین 1400، صفحه 200-1