دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، مهر 1400، صفحه 200-1