تحلیل سیاست‌های دستگاه فرهنگی هنر معاصر ایران با کمک جامعه‌شناسی دین ماکس وبر (مورد مطالعه: رویکرد گالری هما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 مربی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد. ایران

https://doi.org/10.34785/J016.2021.996

چکیده

هنر امروز ایران به مثابه هنری که در بستر هنر معاصر و معاصریت شکل گرفته است، جزئی مهم از این جهانِ جدید است و مفاهیم و ساختارهایش تحت التزامات این پارادایم بزرگ‌تر قرار دارد. این جهان جدید همانند جهان دین، برساخته‌ی دستگاه‌های قدرت و عوامل آن است. در پژوهش حاضر، دین و هنر همچون دو متن همسان فرض شده‌اند. هدف ما، تطبیق ساختار جهان دینی و نظام روحانی آن در ساخت الگوی مسلط با جهان هنر معاصر است. بدین منظور باید ساحت‌های دین و هنر و نظام روحانی درونی آنها، آشکار شده و با بیان نسبت هر یک با ساختار قدرت، براساس جامعه‌شناسی دین ماکس وبر به یک رده‌گان‌شناسی از عاملان بسط نهاد هنر دست یافت.
هدف ما پاسخ به این پرسش است: ساختارهای نهادی هنر معاصر مانند گالری‌ها چگونه به سیاست‌های فرهنگی هنر معاصر ایران شکل می‌دهند؟ از خلال توجه به نقش نهادها و نیروهای آن در خلق جهان دینی به نظر می‌آید که می‌توان این مسیر را درست‌تر پیمود. با تطبیق دو جهان دین و هنر می‌توان دید که اینجا کلیسا و دستگاه روحانی آن قرابت بسیاری به نهادهای جهان هنر و ساخت سلسله‌مراتبی آن دارند. معادل کارویژه آن در جهان هنر را می‌توان در نهاد گالری دید. پژوهش حاضر، برای رسیدن به این هدف به سراغ گالری هما به عنوان یکی از مراکز تأثیرگذار در هنر امروز ایران رفته است. در این میان متون برساخته آن مهم‌ترین ابزار تحلیل ما هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the policies of the cultural system of Iranian contemporary art by Using of Max Weber' Sociology of Religion: (Case Study: HOMA Gallery)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Qadernejad Hamamyan 1
  • Hamed Amani 2
  • Abdollah Aghaie 3
1 PhD in Art Research, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran.
2 M.A, Department of Handicrafts, Faculty of Art and Architecture, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor of Art Department, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Iranian's today art is an art that has been formed in the contexts of contemporary art, and its concepts and structures are subject to the requirements of this larger paradigm. This new world, like the world of religion, is made up of the apparatuses of power and its agents. In our study, religion and art are considered as two identical texts. The main purpose of this study is to matching the structure of the religious world and its spiritual system in constructing the dominant model of the era with the world of contemporary art. The structure of the religious world has a direct impact on the dominant ideas of the time, their factors and actions. To this end, the realms of religion and art and their inner spiritual system must be revealed as a field of idea circulation, and by expressing the relation of each of them with the structure of power, based on the Weber's sociology of religion, try to achieved a classification of the institution of art and its agents.
Our goal is to answer to this question: How does institutional structures of contemporary art such as galleries, shape the cultural policies of Iranian contemporary art? In order to achieve this goal, the present research has studied the HOMA Gallery as one of the influential centers in Iranian art today. Among these, the constructed texts by this gallery are the most important tools of our analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Contemporary Art"
  • "Iranian Contemporary Art"
  • "Max Weber's Sociology of Religion"
  • "Institution of Gallery"
  • "HOMA Gallery"
اباذری، یوسف (1389). خرد جامعه­ شناسی. تهران: طرح نو.
اسمارت، بری (1389). شرایط مدرن: مناقشه‌های پست‌مدرن. ترجمه حسن چاوشیان، تهران: کتاب آمه.
الکینز، جیمز (1395). بر سر نقد هنری چه آمد؟ ترجمه مهسا فرهادی‌کیا، تهران: حرفه ‌هنرمند.
اوون، دیوید (1394). بلوغ و مدرنیته. ترجمه سعید حاجی ناصری، زانیار ابراهیمی، تهران: رخداد نو.
باومن، زیگموند (1384). اشارت‌های پست‌مدرنیته. ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.
بوردیو، پی­یر (1390). نظریه کنش. ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
شایگان‌فر، نادر (1397). تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلوپونتی. تهران: هرمس.
صدری، احمد (1390). جامعه ­شناسی روشنفکران ماکس وبر. ترجمه حسن آبنیکی، تهران: انتشارات کویر.
گرویس، بوریس (1396). قدرت هنر. ترجمه اشکان صالحی، تهران: اختران.
لش، اسکات (1390). جامعه ­شناسی پست ­مدرنیسم. ترجمه شاپور بهیان، تهران: ققنوس.
مهاجر، مهران (1396). تاریخ‌نگاری هنر. تهران: حرفه هنرمند.
وبر، ماکس (1391). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالکریم رشیدیان، پریسا منوچهری کاشانی، تهران: علمی فرهنگی.
وبر، ماکس، پارسونز، تالکوت و دیگران (1392). عقلانیت و آزادی. ترجمه یدالله موقن. احمد تدین، تهران: هرمس.
وبر، ماکس (1394). دین، قدرت، جامعه. ترجمه احمد تدین، تهران: هرمس.
کاتالوگ منتخب نسل نو (1390). گالری هما. تهران، دوره ششم
کاتالوگ منتخب نسل نو (1392). گالری هما. تهران، دوره هفتم.
کاتالوگ منتخب نسل نو (1394). گالری هما. تهران، دوره هشتم.
کاتالوگ منتخب نسل نو (1395). گالری هما. تهران، دوره نهم.
کتاب سال پیش‌نگاه (1394). تهران. استودیو پیش‌نگاه.
 
Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. UK. Columbia University Press.
-  (2000). Pascalian Meditations. Trans. Richard Nice. Cambridge: Polity Press.
Duncan, C. (1995). Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. London; New York: Routledge.
O' Doherty, B. (1976). Inside the White Cube, Part III. Context as Content. Artforum, November 1976.
Orbist, H. (2008). A Brief History of Curating. Zurich: JPR/ Ringier. in co-edition with Les Presses du reel.
Sausen, S., & Turner. B. S. (2011). The Legacy of Pierre Bourdieu. USA. Anthem Press.
Swartz, D. (1996). Bringing the Study of Culture and Religion: Pierre Bourdieu’s Political Economy of Symbolic Power. Sociology of Religion. 57 (1). 
Weber, M. (1946). "Science as Vocation". in: Gerth, H, H, Mills, C, Wright, 1946, From Max Weber. New York: Oxford University Press.
Weber, M. (2005). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London and New York: Routledge