دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تیر 1400، صفحه 200-1 
هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی)

صفحه 101-78

https://doi.org/10.34785/J016.2021.743

آزاده یعقوب زاده؛ ابوالفضل عبدالهی فرد؛ محمد عباس زاده؛ عبدالله میرزایی؛ ناصر صدقی