هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای هنرهای‌اسلامی،دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار دانشکده هنرهای‌صناعی،دانشگاه هنراسلامی تبریز،تبریز، ایران

3 استاد دانشکده حقوق‌و علوم‌اجتماعی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار دانشکده فرش،دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران.

5 دانشیارگروه ‌تاریخ، دانشکده حقوق‌و علوم‌اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هنر در عصر صفوی در همراهی با گفتمان(های) مسلط جامعه به یک ابزار قدرت و در سطحی دیگر به خشونت نمادین بدل میشود، این مسئله از آنجا که بسیاری از هنرهای صفوی از جمله قالیبافی در کارگاههای درباری تولید می‌شده‌اندو تحت حمایت‌و نظارت مستقیم دربار بوده قابل تامل است و این ذهنیت را تشدید می‌نماید که دربار به‌نوعی تلاش داشته علایق و جهانبینی خود را تا بر روی این تولیدات هنری فرهنگی و اجتماعی انعکاس دهد. نقشمایه‌ها، نمادهاو نشانه‌ها در قالی سبک شهری، بازتاب‌دهنده‌ی گفتمانهای غالب و نشاندهنده مناسبات‌و روابط موجود در جامعه و ارزشها و هنجارهای آن می‌باشد، این میدان جدید یکی از قویترین میدانهای هنری عصر صفوی بوده که اشکال بالقوه ایجاد نمود که در شرایط خاص فعال و کاربردی شدند.هدف اصلی پژوهش شناسایی رابطه گفتمانی بر میدان قالی صفوی و تجلیات خشونت نمادین بر طرح و نقش قالی این دوره است. ماهیت پژوهش کیفی و تاریخی است و با روش تحلیلی‌ـ‌توصیفی به تبیین عملکرد گفتمانی و مظاهر خشونت نمادین در میدان قالی‌سبک شهری دوران پرداخته است. رویکرد مورد استفاده در تفسیر، نظریه قدرت نمادین پی‌یر بوردیو میباشد. این رویکرد سبب گردید تا دریابیم نظارت و توجه ویژه به کیفیت و تولید و استفاده دولت صفویه از فرهنگ و هنر برای توسعه و تعمیق گفتمان‌های خود موجب شکل‌گیری میدانهای تخصصی در حوزه‌های گوناگون و بلاخص میدان جدید قالی سبک شهری شده است.خشونت نمادین نیز حاصل شکل‌گیری همین میدان تخصصی است‌و به کنشگر این امکان را می‌دهد که هنر را آنگونه خلق کند که شرایط میدان قدرت اقتضا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Safavid carpet design with emphasis on symbolic violence

نویسندگان [English]

  • azadeh yaghoubzadeh 1
  • Abolfazl Abdollahi fard 2
  • Mohammad Abbaszadeh 3
  • Abdollah Mirzaei 4
  • Nasser Sedghi 5
1 Ph.D Student,Department of Islamic arts,University of Tabriz Islamic art, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Islamic arts, University of Tabriz Islamic art, Tabriz, Iran.
3 Professor, Department of Social Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of carpet, University of Tabriz Islamic art, Tabriz, Iran.
5 Associate Professor, Department of History,University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Safavid art in conjunction with dominant discourses of society become a power tool and in other level it transforms to symbolic violence.in spite of that Safavid era ,many arts, including carpet weaving,were produced in court workshops and were under the direct support and supervision of that. It intensifiers this mentality that court has tried to reflect interests and ideologies on these cultural and social art productions.
Motifs,Symbols and signs on urban style carpets reflects dominant discourse, represent the relations in society its value and norms .This new field was one of the strongest artistic fields of era which created potential forms which become active and practical in certain circumastances. The main purpose of this research is to identify discourse relationship on Safavid carpet field , the manifestations of symbolic violence on carpet designing in this era.
The research is qulalitative and historical with an analytical descriptive method.it has explained the function of discourse and manifestations of symbolic violence in urban carpet field .The theory used is pierre Bordieu’s symbolic power Theory.This method helped us understand special superviosion and attention to quality and production and usage of culture and art by Safavid to develop and deepen its discourses has led to formation of specialized fields in various fields especially new field,Symbolic violence is also the result of the formation of this specialized and allows the artist to create art in a way that conditions of the field of power require.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbolic violence
  • discourse
  • power
  • urban style carpet
  • Safavid era