سلامت معنوی و رفتار زیست محیطی (پیمایشی دربارۀ جوانان شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

امروزه کلان‌ شهرها با مشکلات زیادی در زمینه‌ محیط زیست روبرو هستند و جوانان به واسطه نقش بازیگران توانای عرصه اجتماع، می توانند پایه گذار جریان آگاه سازی، جنبش اجتماعی مثبت و رفتار زیست محیطی مناسب و کاهش مشکلات در حوزه محیط زیست باشند. تحقیق حاضر با هدف مطالعه‌ی تبیین رفتار زیست محیطی جوانان شهر شیراز به میانجی سلامت معنوی انجام شده است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی جوانان شهر شیراز بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ی استاندارد بود که با به کارگیری از مقیاس‌های رفتار زیست محیطی (میرفردی و همکاران، 1396) و سلامت معنوی (پولوتزین و الیسون 1982) تدوین گردید. یافته‌ها، حاکی از رابطه‌ی مثبت و معنادار بین سلامت معنوی و ابعاد آن (سلامت وجودی و سلامت مذهبی) با رفتار زیست محیطی می‌باشد. از بین متغیرهای زمینه‌ای و جمعیتی نیز (میزان تحصیلات، میزان تحصیلات پدر ، میزان تحصیلات مادر، طبقه اجتماعی و جنسیت) رابطه معناداری با رفتار زیست محیطی داشته‌اند. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می‌شود به پیدا کردن هویت جوانان و افزایش سلامت معنوی آنان پرداخت و بدین گونه به کاهش مشکلات زیست محیطی و افزایش رفتار زیست محیطی مسئولانه‌تر کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the environmental behavior of Shiraz youth through spiritual health

نویسندگان [English]

  • majid movahed 1
  • dorna salamatian 2
1 Professor, Department of Sociology, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 PhD Student, Department of Sociology, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Explaining the environmental behavior of Shiraz youth through spiritual health
These days, metropolitan areas face many environmental problems and Young people, through the role of capable actors in the community, can be the founders of the flow of awareness, positive social movement and appropriate environmental behavior in the field of environment. The aim of this study was to explain the environmental behavior of the youth of Shiraz through spiritual health. The statistical population was all the youth of Shiraz that using Cochran's formula, 400 people were selected as the sample size and selected using multi-stage cluster sampling method.. The research tool was a standard questionnaire that was developed using environmental behavior (Mirfardi etal, 2017) and spiritual health (Poltozion & Elison, 1983). Findings showed a positive and significant relationship between spiritual health and its dimensions (existential health and religious health) with environmental behavior. Among the contextual and demographic variables (level of education, level of education of parents, social class and gender) had a significant relationship with environmental behavior. According to the results of the study, it is suggested to find the identity of young people and increase their spiritual health, thus helping to reduce environmental problems and increase more responsible environmental behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • youth
  • environmental behavior
  • spiritual health
  • Shiraz
  • environment