مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس علوم اجتماعی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کوشیار رشت، رشت، ایران.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، پژوهشکده گیلان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مصرف فرهنگی، یکی از شاخص‌های سبک زندگی است که به بیان ساده به معنای استفاده از کالاهای تولید شده نظام فرهنگی بوده، مشخص‌کننده نوع سلیقه مصرف‌کننده نیز می‌باشد. بر اساس نظریه بوردیو، مصرف کالاهای فرهنگی با سرمایه فرهنگی افراد مرتبط است. در این پژوهش، ضمن مقایسه نسلی میزان مصرف کالاهای فرهنگی در شهر رشت، سرمایه فرهنگی آنان نیز به روش پیمایش، مورد بررسی گرفته است و از 400 نفر به عنوان نمونه، پرسش به عمل آمده است. نتایج تحلیلی بر اساس آزمون های آماری، حاکی از آن است که میانگین مصرف کالاهای فرهنگی در نسل سوم( بعد از انقلاب) بیشتر از نسل دوم ( قبل از انقلاب) است. در واقع نسل سوم ، نسبت به نسل دوم، از میانگین سرمایه فرهنگی بالاتری، برخوردار است. فرضیه دیگر تحقیق مبنی بر ارتباط سرمایه فرهنگی با مصرف کالاهای فرهنگی نیز به اثبات رسیده است. تحلیل رگرسیونی هم نشان می دهد که همه ابعاد سرمایه فرهنگی اعم از تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی با مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معناداری دارند. بعد نهادی با بتای 32/0، قوی ترین رابطه را با مصرف کالاهای فرهنگی، نشان می دهد. همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین، می توان گفت که 54 درصد از تغییرات متغیر مصرف کالاهای فرهنگی توسط متغیرهای سه گانه سرمایه فرهنگی اعم از تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی، تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intergenerational comparison of cultural goods consumption and it's affecting factors in Rasht

نویسندگان [English]

  • Majid Hosseininesar 1
  • mohammad Gholami Shekarsaraei 2
  • Reza Alizadeh 3
1 Lecturer of Social Sciences, Koshiar Institute of Higher Education, Rasht, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Institute of Guilan Studies, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Cultural consumption is one of the indicators of lifestyle, which simply means the use of goods produced by the cultural system, and also determines the type of consumer taste. According to Bourdieu's theory, the consumption of cultural goods is related to the cultural capital of individuals. In this study, meanwhile generational comparison of consumption of cultural goods in Rasht, their cultural capital has also been studied by survey method and 400 people as a sample have been asked questions. Analytical results based on statistical tests indicate that the average consumption of cultural goods in the third generation (after the revolution) is higher than the second generation (before the revolution). In fact, the third generation has a higher average cultural capital than the second generation. In fact, the third generation has a higher average cultural capital than the second generation. Another hypothesis of research on the relationship between cultural capital and the consumption of cultural goods has also been proven. Regression analysis also shows that all dimensions of cultural capital, including embodied, objectified and institutional ones, have a significant relationship with the consumption of cultural goods. The institutional dimension with a beta of 0.32 shows the strongest relationship with the consumption of cultural goods. Also, according to the value of the coefficient of determination, it can be said that 54% of the changes in the variable of consumption of cultural goods are explained by the three variables of cultural capital, including embodied, objectified and institutional ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • cultural goods
  • lifestyle
  • cultural capital
  • Generation