بازنمایی سبک زندگی در مجموعه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه: سیمای مرکز استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام ، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام ، ایلام، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و مبتنی بر تحلیل نشانه شناختی فیلم انجام‌گرفته که میدان مورد مطالعه آن، سه سریال تولیدی صدا و سیمای استان ایلام (محصول سال‌های 88 تا 92) و شامل «قال و قه واله» ،«برا و به ش» و «هر که را خوی» است. لذا نوع نمونه‌گیری در این پژوهش مبتنی بر نمونه‌گیری هدفمند است. شیوه تحلیل داده‌ها بر اساس تحلیل نشانه شناختی فیلم ، که طی آن ابتدا عبارات معنایی و مفاهیم بازنماکننده‌ی سبک زندگی استخراج شده و در آخر، تحلیل جامعه‌شناختی فیلم و تفسیر داده‌ها انجام‌ شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در این سریال‌ها سه نوع سبک زندگی سنتی ، بینابین و مدرن معرفی و بازنمایی می‌شود که دراین‌ بین ، سبک زندگی سنتی در متن (مرکز) و سبک زندگی مدرن و بینابین در حاشیه قرار می‌گیرد. شبکه محلی سیمای مرکز ایلام از طریق سریال‌های موجود با بازنمایی شکل خاصی از سبک زندگی به‌عنوان سبک غالب بر پذیرش و تقویت سبک زندگی سنتی تأکید کرده و در برابر سایر سبک‌های موجود در جامعه (سبک زندگی مدرن و بینابین) مقاومت کرده یا از آن به‌عنوان سبک حاشیه‌ای / نامتعارف یادکرده است و جامعه ایلام را تحت عنوان جامعه سنتی معرفی و بازنمایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the Lifestyle in Ilam Broadcasting Center Series

نویسندگان [English]

  • yarmohammad gasemi 1
  • Sedughe Piri 2
  • Shima Barzardi 3
1 Associate Professor of social Sciences of the University of Ilam, Ilam, Iran.
2 Assitant Professor of social Sciences of the University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran.
3 M.A. Cultural Studies, Department of Social Sciences, University of Ilam, Ilam, Iran.
چکیده [English]

پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و مبتنی بر تحلیل نشانه شناختی فیلم انجام‌گرفته که میدان مورد مطالعه آن، سه سریال تولیدی صدا و سیمای استان ایلام (محصول سال‌های 88 تا 92) و شامل «قال و قه واله» ،«برا و به ش» و «هر که را خوی» است. لذا نوع نمونه‌گیری در این پژوهش مبتنی بر نمونه‌گیری هدفمند است. شیوه تحلیل داده‌ها بر اساس تحلیل نشانه شناختی فیلم ، که طی آن ابتدا عبارات معنایی و مفاهیم بازنماکننده‌ی سبک زندگی استخراج شده و در آخر، تحلیل جامعه‌شناختی فیلم و تفسیر داده‌ها انجام‌ شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در این سریال‌ها سه نوع سبک زندگی سنتی ، بینابین و مدرن معرفی و بازنمایی می‌شود که دراین‌ بین ، سبک زندگی سنتی در متن (مرکز) و سبک زندگی مدرن و بینابین در حاشیه قرار می‌گیرد. شبکه محلی سیمای مرکز ایلام از طریق سریال‌های موجود با بازنمایی شکل خاصی از سبک زندگی به‌عنوان سبک غالب بر پذیرش و تقویت سبک زندگی سنتی تأکید کرده و در برابر سایر سبک‌های موجود در جامعه (سبک زندگی مدرن و بینابین) مقاومت کرده یا از آن به‌عنوان سبک حاشیه‌ای / نامتعارف یادکرده است و جامعه ایلام را تحت عنوان جامعه سنتی معرفی و بازنمایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نشانه‌شناسی
  • سبک زندگی
  • سریال‌
  • ایلام