زنان و مصرف موسیقی؛ سنخ شناسی ذائقه موسیقایی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2021.294

چکیده

زنان یکی از مخاطبان فعال مصرف موسیقی هستند و موسیقی همواره در تجربه زندگی روزمره آن‌ها حضور و نقش دارد. پژوهش حاضر تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ذائقه موسیقایی زنان چگونه است؟ و چه سنخ‌شناسی‌ از ذائقه موسیقایی زنان می‌توان صورت‌بندی کرد؟ این پرسش با روش پژوهش کیفی بررسی شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 28 نفر از زنان با تحصیلات، موقعیت اجتماعی و گروه‌های سنی متفاوت در شهر تهران است که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری نظری رایج در پژوهش‌های کیفی انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش روایت‌گر آن است که زنان، جامعه ناهمگونی هستند و این ناهمگونی در ذائقه موسیقایی آن‌ها نیز دیده می‌شود. زنان در مصرف موسیقی به عنوان مخاطبان تصادفی و پراکنده، فراغت‌طلب و هیجان‌طلب تا مخاطبان هویت‌طلب، اعتراضی، مهارت‌پیشه و معناگرای موسیقی دیده می-شوند. زنان، ذائقه موسیقایی واحدی ندارند بلکه ذائقه آنها مبتنی بر پس‌زمینه‌های فردی و اجتماعی‌شان متفاوت است؛ این به معنای اجتماعی بودن ذائقه موسیقایی و وابستگی آن به پیشینه اجتماعی و فرهنگی است. در عین حال، با توجه به تنوع کارکردهای موسیقی در زندگی روزمره، ذائقه موسیقایی زنان به سوی ترکیبی‌شدن (مصرف همزمان موسیقی نخبه‌پسند و عامه‌پسند) پیش می‌رود. همچنین در مصرف موسیقایی زنان، جنبه‌های کارکردی موسیقی بر جنبه‌های زیبایی‌شناختی و معناگرایی آن غلبه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and music consumption; Typology of women's musical taste

نویسنده [English]

  • shiva parvaei
PhD in Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Women are one of the active audiences of music consumption and music is always present in their everyday life experiences. The present study tries to answer the main question that what is the musical taste of women? And what typology of women's musical tastes can be formulated? This question has been done by qualitative research method. The data collection tool is semi-structured interviews with 28 women with different levels of education, social status, and age groups in Tehran, which have been selected by purposive sampling and theoretical sampling that are common in qualitative research. The results narrate that women are heterogeneous and this heterogeneity is also seen in their musical taste. Women in music consumption are seen as a random and scattered audience, leisure-seeker audience to identity-seeker audience, protest audience, skilled audience, and semantic audience. Women don't have a single musical taste, but their tastes are different based on their individual and social backgrounds; this means that the musical taste is social and it depends on social and cultural backgrounds. At the same time, due to the variety of musical functions in everyday life, women's musical taste moving towards integration and combination (Combined consumption of elite and popular music). Also, in the musical consumption of women, the functional aspects of music dominance on the aesthetic and semantic aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Studies
  • Sociology of Art
  • Music Consumption
  • Musical Taste
  • Typology
اباذری، یوسف.، و چاوشیان، حسن (1381). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه ­شناختی هویت اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، 10 (20): 3- 27.
استروس، انسلم؛ و کربین، جولیت (1396). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ ای. ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
استریناتی، دومینیک (1380). مقدمه­ ای بر نظریه­ های فرهنگ عامه. ترجمه ثریا پاک ­نظر، تهران: انتشارات گام نو.
استوری، جان (1389). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه. ترجمه حسین پاینده، تهران: نشر آگه.
آقامحمدی، قربانعلی.، قلی ­زاده، زهرا.، و میرمحمدی، فریده (1392). رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی و مصرف موسیقی در جوانان کلان شهر تهران. جامعه­ شناسی مطالعات جوانان، 4 (11): 9 – 28.
اکبری، نوروز و مرادی، علی (1398). شناخت رابطه بین درک طبقاتی افراد و تمایل آن‌ها به مصرف موسیقی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه. علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 16 (2): 213-245.
رازقی، نادر؛ علیزاده،محمدامین؛ و علی ­نژاد، کریم (1399). تحلیل جامعه‌شناختی نقش و جایگاه زنان در موسیقی مردم‌پسند: ارائه یک نظریه زمینه‌ای. جامعه ­شناسی فرهنگ و هنر، 2 (1): 26-47.
رفیع‌پور، فرامرز (1375). جامعه، احساس و موسیقی: کوششی در جهت آغاز یک بررسی جامعه‌شناختی از اثرات سازنده و مخرب موسیقی در ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
زیباکلام مفرد، فاطمه.، حسینی، افضل‏ السادات.، و آسوده، علی (1393). تحلیل و بررسی موسیقی از منظر تئودور آدورنو و دلالت‎های آن در تعلیم و تربیت. فصلنامه ارزش ­شناسی در آموزش (فلسفه تعلیم و تربیت سابق)، 1(2): 7-30.
شکوری، علی؛ و غلامزاده، امیرحسین (۱۳۸۹). منش و سبک مصرف موسیقی. مجله جهانی رسانه، ۵ (2):۵۲ـ۷۰.
صمیم، رضا (1392). برساخت سوژه در فرآیند مصرف فرهنگ مردم پسند: مطالعه­ ای کیفی بر روی مصرف ­کنندگان گونه ­های رسمی و غیررسمی موسیقی مردم­ پسند در شهر تهران. تحقیقات فرهنگی ایران، 6 (1): 23-53.
صمیم، رضا (1392). فضای تولید موسیقی مردم­پسند در ایران پژوهشی جامعه­ شناختی با استفاده از داده­ های کیفی حاصل از پنج مصاحبه متمرکز. جامعه ­شناسی هنر و ادبیات، 5 (1): 125-145.
صمیم، رضا.، و قاسمی، وحید (1388). گرایش به مصرف گونه ­های موسیقی مردم­پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان. تحقیقات فرهنگی ایران، 2 (4): 243-262.
عنایت، حلیمه.، و کاوه، مهدی (1392). مطالعه رابطه مصرف موسیقی با احساس آنومی بر حسب جنسیت. زن در فرهنگ و هنر، 5 (4): 487 – 506.
فاضلی، محمد (1386). جامعه­ شناسی مصرف موسیقی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
قاسمی, یارمحمد؛ سپیدنامه، بهروز؛ و هاشمی، علی (1399). ذائقه مصرف موسیقیایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام. فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، 21 (50): 195- 218.
قاسمی، وحید.، و صمیم، رضا (1386). مطالعه‌ای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده از داده‌هایی در زمینه مصرف موسیقایی در شهر تهران. جامعه شناسی ایران، 9 (1,2): 80-101.
کوثری، مسعود (1391). نظریه­ سازی برای موسیقی­ های زیرزمینی. تحقیقات فرهنگی ایران، 5 (4): 43 – 73.
کوثری، مسعود (۱۳۸۸). موسیقی زیرزمینی در ایران. جامعه­ شناسی­ هنر و ادبیات، ۱: ۱۲۷ـ۱۵۸.
کوثری، مسعود (1391). موسیقی و رادیو. تهران: دفتر پژوهش­های رادیو.
گیدنز، آنتونی (1385). تجدد و تشخص. ‌ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نی.
مک ­کوایل، دنیس (1387). مخاطب ­شناسی. ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
Bernard, H. R. (2002). Research Methods in Anthropology Qualitative and Quantitative Methods (3rd ed.). Walnut Creek, CA Alta Mira Press.
Bryson, B. (1997). What about the univores? Musical dislikes and group-based identity construction among Americans with low levels of education. Poetics, 25 (2–3): 141-156.
Campbell, C. (2005). The craft consumer: Culture, craft and consumption in a postmodern society. Journal of Consumer Culture, 5(1): 23 – 42.
Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. 2ed, Los Angeles: Sage.
Collier, D., Laporte, J., & Seawright, J. (2008). "Typologies: Forming Concepts and Creating Categorical Variables." in: Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford: Oxford University Press.
Coulangeon, P., & Lemel, Y. (2010). "Bourdieu's legacy and the class–status debate on cultural consumption: Musical consumption in contemporary France." In T Chan (Ed.), Social Status and Cultural Consumption (pp. 84-108). Cambridge: Cambridge University Press.
Creswell, J.W., & Plano Clark, V.L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. 2nd Edition, Sage Publications, Los Angeles.
DeNora, T. (1999). Music as a Technology of Self. Poetics, 27: 31-56.
DeNora, T. (2000). Music in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press.
Dimaggio, P., & Useem, M. (1978). Social class and art consumption; the arigins and consequenses of class differences in exposure to the art in America. Theory and society, 5 (2): 141-161.
Kaspersen, L.B. (2000). Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist. Blackwell Publishers: Oxford.
Marvasti, A. (2004). Qualitative Research in Sociology. London: Sage Publications.
Mathews, G. (2002). Global Culture / Individual Identity, Searching for Home in the Cultural Supermarket. London: Rutledge.
Meadows, A. (2011). Developments in Music Therapy Practices: Case Study Perspectives. New Hampshire: Barcelona Publishers.
Mitchell, G.D. (2007). A New Dictionary of the Social Sciences. New Jersey: Routledge.
Neuman, W.L. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 3rd Edition, Allyn and Bacon, Boston.
Nuttall, P., Arnold, S., Carless, L., Finnamore, F., & Richard, H. (2011). Understanding music consumption through a tribal lens, Journal of Retailing and Consumer Services, 18:152-159.
Patton, M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rd edn. Thousand Oaks, CA: Sage.
Peterson, R., & Kern, R. (1996). Changing Highbrow Taste. American Sociological Review, 61: 900 – 907.
Peterson, R., & Simkus, A. (1992). "How musical taste groups mark occupational status groups. In: Lamont, M., & Fournier, M. (eds.), Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. University of Chicago Press, Chicago.
Reiche, S., Bird, A. & Mendenhall, M. E., 2017. Contextualizing leadership: A typology of global leadership roles. Journal of International Business Studies, 48(5): 552-572.
Robinson R.S. (2014). "Purposive Sampling". In: Michalos A.C. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht.
Willing, C. (2008). Introducing Qualitative Research in Psychology. Second edition, New York: Open University Press.