تبیین سبک زندگی سلامت محور در ترک پایدار مواد مخدر در شهر کاشان: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی- بررسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه کاشان، ایران

2 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، ایران.

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی- بررسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه کاشان، ایران.

چکیده

سبک زندگی سالم یا سلامت محور، به عنوان شاخه ای از سبک زندگی، درصدد است تا رفتارهایی را شکل دهد که بر حفظ سلامتی افراد و جلوگیری از رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد مفید هستند. پژوهش حاضر به تبیین سبک زندگی سلامت محور در ترک پایدار اعتیاد می پردازد. این پژوهش یک مطالعه کیفی- تطبیقی و به لحاظ هدف، کاربردی است. میدان تحقیق در این پژوهش دربرگیرنده سه گروه متخصصین درمانی و پژوهشی اعتیاد، افراد موفق به ترک اعتیاد وخانواده های این افراد در سال 1398 در شهر کاشان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری، 31 نفر از آن ها به عنوان نمونه برگزیده شدند. تکنیک گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه متمرکز بوده که با استفاده از نرم افزارMAXQDA و با توجه به انواع کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سبک زندگی سلامت محور در سه حوزه بر پایداری ترک اعتیاد مواد مخدر اثر گذار است؛ حوزه نخست، بعد جسمی می باشد، بدین معنی نقش ابعاد جسمی در ترک پایدار اعتیاد اثرگذاراست. حوزه دوم، بعد روانی سبک زندگی سلامت محور بوده و حوزه سوم بعد اجتماعی سبک زندگی سلامت محور مورد بررسی قرار گرفت. سبک زندگی سلامت محور به مثابه یک پدیده چند علیتی و چندبعدی، منبع ارزشمندی برای کاهش شیوع و تأثیر مشکلات بهداشتی، ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the health-based lifestyle in sustained drug withdrawal in Kashan city: a qualitative study

نویسندگان [English]

 • adel sojoodi 1
 • mohsen niazi 2
 • Seyed Saeed Hosseinizadeh Arani 3
1 Ph.D. student of Sociology -The study of social Problems in Iran. University of Kashan, Iran
2 Professor of Social Sciences, University of Kashan, Iran.
3 Ph.D. student of Sociology – The study of social Problems in Iran. University of Kashan, Iran.
چکیده [English]

A healthy or health-oriented lifestyle, as a branch of lifestyle, seeks to shape behaviors that are beneficial to maintaining people's health and preventing high-risk behaviors such as addiction.present study aims to explain the health-based lifestyle in sustained drug withdrawal. This research is a qualitative-comparative study and is applicable in terms of purpose. Research field in this research includes three groups of drug addiction therapists and drug addicts, people who succeeded in quitting addiction and their families in Kashan in 2019. In this study, 31 subjects were selected as the sample using purposeful and theoretical sampling Were selected. The data collection technique was a semi-focused interview, which was analyzed using MAXQDA software and open source, axial and selective coding. the health-centered lifestyle in three areas is affected by the sustainability of drug addiction abandonment: The first is the physical domain, meaning the role of physical dimensions in the long-term abandonment of drug addiction. The second domain is the psychological dimension of health-centered lifestyle and the third dimension of social dimension of health-oriented lifestyle was studied. The results of the study show that lifestyle life as a multi-cause and multidimensional phenomenon is a valuable source for reducing the prevalence and health effects, promoting health, adaptation to stressors and improving the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustained Left
 • Healthy Life style
 • Drug Abuse
 • Qualitative method
 • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 03 اردیبهشت 1400